စစ္တမ္းကိရိယာ

Examinare ဆရာထုတ္ေဝမႈ

ရွာေဖြျခင္းအတြက္ ဆရာမ်ား၏ အေကာင္းဆံုး ကိရိယာ

ဆရာတို႔၏ စစ္တမ္းကိရိယာမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အေတာ္ကြာျခားပါသည္။အတန္းကို ေက်ာင္းသားမ်ားဘယ္လိုထင္ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းစာမ်ားကို မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ သူတို႔ႏွစ္သက္ မႏွစ္သက္ေၾကာင္း ႏွင့္ သင္ယူမႈအစီအစဥ္၏ ထိေရာက္မႈ ႏွင့္ စီစဥ္မႈအေၾကာင္းတို႔ တိုင္းတာသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စစ္တမ္းကိရိယာအသံုးျပဳေသာ အပိုင္းအနည္းငယ္သာရိွေသးသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာပညာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေတြးေတာကာ မည္သည့္ပညာေရးအစီအစဥ္၏ အေရးၾကီးေသာသူမဆို အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ သီးသန္႔ ထူးျခားေသာ ေျဖရွင္းခ်က္ကို ျပဳလုပ္ထားပါသည္။

ကန္႔သတ္ခ်က္မရိွေသာ အေျဖမ်ားႏွင့္ သင္လိုအပ္သေလာက္ စစ္တမ္းပံုစံမ်ားျဖင့္ စစ္တမ္းမ်ားကို ျပဳလုပ္လိုက္ပါ။ အြန္လိုင္း သို႔မဟုတ္ အီးေမးလ္မွ တစ္ဆင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စစ္တမ္းကိရိယာ၏ အကူအညိအဖြဲ႔ကို ဆက္သြယ္ကာ အကူအညီေတာင္းႏိုင္ပါသည္။

အျပည့္အဝ ဘာသာျပန္ထားေသာ စစ္တမ္းကိရိယာ

ကၽြန္ုပ္တို႔ စစ္တမ္းကိရိယာသည္ သင္၏ဘာသာစကားရရိွသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင္ႏွင့္ ရင္းႏီွးမႈရရိွရန္ အခ်ိန္သိပ္ကုန္မည္မဟုတ္ပါ။ Examinare စစ္တမ္းကိရိယာ ႏွင့္ အသံုးျပဳပံုစာအုပ္သည္ နားလည္ရန္လြယ္ကူရံုသာမက ဘာသာစကား ၃၀ေက်ာ္ပါဝင္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေျဖရွင္းခ်က္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္းသည္ သင္လိုအပ္ေသာ ပံုစံအားလံုးကိုရွာေဖြ မွန္းဆရမည့္အစား သင္၏ ကိုယ္ပိုင္ စစ္တမ္းျပဳလုပ္ရာတြင္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစသည္။


SPSS ႏွင့္ အျပည့္အဝအၾကံဳးဝင္သည္

သင္သည္ SPSS ကို အသံုးျပဳကာ အဆင္ေျပပါသလား? ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကိရိယာရိွ ရလဒ္မ်ားကိုစုေဆာင္းျပီးသည္ႏွင့္ သင္သည္ ေမာက္စ္ကလစ္တစ္ခ်က္ႏိွပ္ရံုျဖင့္ သင္၏ေဒတာကို “.sav” သို႔မဟုတ္“.sps” ပံုစံျဖင့္ ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ႏိုင္ျပီး SPSS ကို ဆက္လက္ အသံုးျပဳနိုင္သည္။


ကိုယ္ပိုင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ေသာ ဒီဇိုင္း

Examinare စစ္တမ္းကိရိယာသည္ ျပဳလုပ္ျပီးသား စစ္တမ္းဒီဇိုင္းမ်ားစြာရိွေသာ္လည္း သင္၏ စစ္တမ္းကို ပိုမိုထူးျခားသြားေအာင္ ကိုယ္တိုင္ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္။ျပဳျပင္ရန္ သင္ကိုယ္ပို္င္ တံဆိပ္ရိုက္ျခင္း၊ စစ္တမ္းဝင္းဒိုးအတြက္ အေရာင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ လင့္ခ္မ်ား ထည့္သြင္းျခင္း ႏွင့္ အျခားပံုစံမ်ားပါဝင္ပါသည္။ ဒီထက္ပိုျပဳျပင္လိုပါက ျမင့္မားဆက္တင္တြင္ CSS ကို တည္းျဖတ္ျခင္းျဖင့္ ျမင့္မားေသာ ဒီဇိုင္းပံုစံမ်ားကိုပါ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။


အကန္႕အသတ္မရိွေသာ စစ္တမ္းမ်ား ႏွင့္ အေျဖမ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔ စစ္တမ္းကိရိယာ၏ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုမွာ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ ကန္႔သတ္မႈကို မႏွစ္သက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဝယ္ယူသူမွာ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ေငြေပးထားပါက သူမွလြဲျပီး မည္သူကမွ သူ႔အလုပ္ကို ကန္႔သတ္ပိုင္ခြင္မရိွဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ဆရာအေကာင့္ျဖင့္ သင္၏ အလုပ္လိုအပ္ခ်က္အရ အကန္႔အသတ္မရိွဘဲ လိုအပ္သေလာက္စစ္တမ္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ျပီး လိုအပ္သေလာက္ ပို႔နိုင္ လက္ခံႏိုင္ပါသည္။

ဆရာထုတ္လုပ္မႈမွာ စီးပြားျဖစ္မဟုတ္ပဲ ေစ်းကြက္တြင္ အနည္းဆံုးေသာ ေစ်းျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ီထားေသာ ေျဖရွင္းခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳပါ။


ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေစ်းႏႈန္းေပ့ခ်္တြင္ အနည္းဆံုးေသာ ေစ်းႏႈန္းထားမ်ားကိုရွာေဖြလိုက္ပါ။

အျခားေသာ ပလက္ေဖာင္းမ်ားႏွင့္ ႏိူင္းယွဥ္လွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွာ သင္ေပးရေသာေစ်းႏွင့္ အတန္ဆံုးျဖစ္သည္။ ယခုပဲ အြန္လိုင္းမွ Examinare ကမ္းပတ္စ္ထုတ္လုပ္ေရးကိုရယူလိုက္ပါ။

ေစ်းႏႈန္းမ်ား