စစ္တမ္းကိရိယာ

Examinare ေက်ာင္းသား ထုတ္ေဝမႈ

သင္ ယံုၾကည္ႏိုင္ေသာ စစ္တမ္း ကိရိယာ

ပညာေရးျဖစ္စဥ္မွာ ပံုေသမရိွေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ တင္းက်ပ္ေသာ အခ်ိန္ဇယားႏွင့္ အကူအညီလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏ်င့္ ျပည့္ႏွက္ေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ထိုျဖစ္စဥ္မ်ားအတြက္ ရွည္ၾကာေသာ အေတြအၾကံဳမ်ားရိွျပီး ေက်ာင္းသား ႏွင့္ ဆရာ Examinare ကိရိယာကို ထိုအေတြ႔အၾကံဳအေပၚမူတည္ကာ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။

အကန္႔အသတ္မရိွေသာ အေျဖမ်ားႏွင့္ ပံုစံမ်ိဳးစံုရရိွႏိုင္ေသာ စစ္တမ္း၂ခုအထိျပဳလုပ္လိုက္ပါ။ စစ္တမ္းကိရိယာကို သံုးျခင္းျဖင့္ အြန္လိုင္း သို႔မဟုတ္ အီးေမးလ္မွ တစ္ဆင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အကူအညီအဖြဲ႕မွ လ်င္ျမန္ေသာ ကူညီမႈကို ရယူလိုက္ပါ။ သင္လိုအပ္သမွ်အားလံုးသည္ ကၽြန္ုပ္တို႔ ေက်ာင္းသား ထုတ္လုပ္မႈတြင္ပါဝင္သည္။

ပညာေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အထူး ထုတ္ေဝျခင္း

ေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းထား အနည္းငယ္ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တိို႔၏ စစ္တမ္းေကာက္ကိရိယာကို အကန္႔အသတ္မရိွ သံုးပိုင္ခြင့္ရိွပါသည္။စူးစမ္းရွာေဖြေရးျပဳလုပ္ေသာအခါတြင္ မည့္သည့္စနစ္မ်ားကိုအသံုးျပဳမလဲေရြးခ်ယ္ရမည့္သူမွာ သင္ျဖစ္ပါသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မဟုတ္္ပါ။ သင္၏သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ မည့္သည့္စစ္တမ္းမဆို ရွာေဖြရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ထုတ္လုပ္ထားသည့္ Examinare အေကာင့္ကို အသံုးျပဳလိုက္ပါ။ ဒီထူးျခားေသာအခြင့္အေရးကိုရယူႏိုင္ဖို႔ သင္၏ ေက်ားင္းသားကတ္ပံုစံ ႏွင့္ သင္၏ေက်ာင္းမွ လက္ခံစာရြက္ကို ပို႔ေပးလွ်င္ရပါသည္။


သင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ား အတြက္ ေလးနက္ေသာ သေဘာထား

Examinare ျဖင့္ သင္သည္ ယခုေခတ္ အင္တာနက္တြင္ ရွာေဖြရန္ ခက္ခဲေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကိုရရိွႏိုင္ပါသည္။ သင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လံုးဝနားလည္ထားပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ သင္အေကာင့္ျပဳလုပ္ျပီးသည္ႏွင့္ သင့္ကိုထားထားမည္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္ ဘယ္ေနရာမွာမွ အကူအညီကို ရွာစရာမလိုဘဲ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို စာေရးျပီး ေၾကာင္းျပန္စာကို အျမန္ဆံုးရယူႏိုင္ပါသည္။

တျခား ကိရိယာမ်ား ႏွင့္မတူဘဲ Examinare တြင္ ဝွက္ထားေသာ အပိုထပ္မံေကာက္ခံျခင္းမ်ားရိွမည္မဟုတ္ပါ။ စစဦးျခင္းကပင္ အကန္႔အသတ္မရိွေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရမည္ျဖစ္သည္။


၁၂လ အထိ အသံုးျပဳလိုက္ပါ။

ေက်ာင္းသားထုတ္ Examinare ၏ အေျခအေနမွာ သံုးရလြယ္ပါသည္။ ကနဦးအေကာင့္သည္ ၃လအထိခံႏိုင္ျပီး သင္၏ စစ္တမ္းပေရာ့ဂ်က္ျပီးဆံုးသြားလ်ွင္ သင္၏ဝယ္ယူသူပန္နယ္ထဲမွ ရပ္တန္႔ႏိုင္ပါသည္။ အပိုအားျဖင့္ေက်ာင္းသားတို႔သည္ စီးပြားေရး သို႔မဟုတ္ အကန္႔အသတ္မရွိေသာ အေကာင့္ကို ျမွင့္တင္လိုက္ပါက ၁၂လၾကာအထိ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ (ဒီအေၾကာင္းအရာ၏ ေစ်းႏႈန္းအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဆက္သြယ္ပါ)


ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေစ်းႏႈန္းေပ့ခ်္တြင္ အနည္းဆံုးေသာ ေစ်းႏႈန္းထားမ်ားကိုရွာေဖြလိုက္ပါ။

အျခားေသာ ပလက္ေဖာင္းမ်ားႏွင့္ ႏိူင္းယွဥ္လွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွာ သင္ေပးရေသာေစ်းႏွင့္ အတန္ဆံုးျဖစ္သည္။ ယခုပဲ အြန္လိုင္းမွ Examinare ကမ္းပတ္စ္ထုတ္လုပ္ေရးကိုရယူလိုက္ပါ။

ေစ်းႏႈန္းမ်ား