စစ္တမ္းကိရိယာ

လိုအပ္ေသာ မွန္ကန္ေသာ စစ္တမ္းေကာက္ယူေသာ ေဆာ့၀ဲ အား သင္ေရြခ်ယ္ပါ

အားလံုးသည္ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ ေခတ္မွီေသာ ျမန္ဆန္ေသာ ကူညီသည့္၀န္ေဆာင္မူမ်ားပါရွိၾကသည္။

 

15 EUR

၃ လ
STUDENT VERSION
 • ေစ်းႏႈန္း / ၃ လ
 • အကန္႕အသတ္မရွိေသာ အေျဖမ်ားႏွင့္ စစ္တမ္းရယူႏိုင္သူမ်ား
 • 2 စစ္တမ္းမ်ား (?)
  (တစ္ျပိဳင္နက္ထဲထုတ္ေ၀ျခင္း)
 • နမူနာမ်ား (?)
 • အီးေမးလ္အေထာက္အပံ့ (?)
 • Live Chat အေထာက္အပံ့ (?)
 • ဖုန္းအေထာက္အပံ့

90 EUR

ေစ်ႏႈန္း / ႏွစ္ / အသုံးျပဳသူ
TEACHER VERSION
 • ေစ်ႏႈန္း / ႏွစ္ / အသုံးျပဳသူ
 • အကန္႕အသတ္မရွိေသာ အေျဖမ်ားႏွင့္ စစ္တမ္းရယူႏိုင္သူမ်ား
 • 2 စစ္တမ္းမ်ား (?)
  (တစ္ျပိဳင္နက္ထဲထုတ္ေ၀ျခင္း)
 • နမူနာမ်ား (?)
 • အီးေမးလ္အေထာက္အပံ့ (?)
 • Live Chat အေထာက္အပံ့ (?)
 • ဖုန္းအေထာက္အပံ့

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကမ္းပက္စ္ထုတ္လုပ္ေရးတြင္ ေစ်းအနည္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံပါသည္။

သင္သည္ တူညီေသာ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ပိုမိုနည္းေသာေစ်းကမ္းလွမ္းႏိုင္သူကို ရွာေတြ႕ပါက ပညာေရးအတြက္အသံုးျပဳေၾကာင္း အခ်ိန္တူညီေၾကာင္းေသခ်ာပါက ေစ်းႏႈန္းကို ညိွေပးမည္ျဖစ္သည္။
သင္သည္ သက္သာေသာ ေစ်းႏႈန္းကိုရွာေတြ႕ပါက sales@examinare.orgတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဆက္သြယ္ေပးပါ။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ကိုဆက္သြယ္ပါ။

FAQ (ေမးေလ့ရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ား)

ယခု စတင္ပါ


၀င္မည္ ဘာလို႕ႏွစ္ခုျဖစ္ေနပါသလဲ။

ပထမ ၀င္မည္ဟာ သုံးစြဲသူနယ္ပယ္ျဖစ္ပါတယ္။ သုံးစြဲသူနယ္ပယ္ထဲမွာေတာ့ သင့္ ေငြေၾကးစာရင္းမ်ား ႏွင့္စာခ်ဳပ္မ်ားကိုစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ပါတယ္။ စစ္တမ္းကိရိယာဟာ ၀င္မည္ ဆုိတဲ့ေနရာသီးသန္႕ရွိျပီးေတာ့ ေငြေၾကးစာရင္းကိစၥမ်ားမွသီးသန္႕စီခြဲျခားထားပါတယ္။ အလုပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာေတာ့ မန္ေနဂ်ာေတြဟာ ေငြေၾကးစာရင္းကိစၥမ်ားကိုကိုင္တြယ္ျပီး အလုပ္သမားေတြက စစ္တမ္းကိရိယာ ထဲကိုသာ၀င္ေရာက္ကိုင္တြယ္ေလ႕ရွိပါတယ္။

ခရစ္ဒစ္ကဒ္နဲ႔ေငြေခ်ျခင္းဟာဘယ္လိုအမ်ိဳးအလုပ္လုပ္တာျဖစ္ပါသလဲ။

သင့္အေကာင့္ဟာ အစမ္းသုံးစြဲခ်ိန္ျပီးေနာက္ပိုင္းမွာတစ္လစာသက္တမ္းတိုးရမွာျဖစ္ျပီး ေနာက္လေတြမွာလဲထိုအခ်ိန္မွာပဲလစဥ္ေပးသြင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္အေနနဲ႔ ဇြန္လ ၁၄ မွာစာရင္းေပးသြင္းလိုက္တယ္ဆိုရင္ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႕မွာ အစမ္းသုံးစြဲခြင့္ဟာကုန္ဆုံးမွာျဖစ္ျပီးပထမလအတြက္ အခေၾကးေငြကိုသင့္ခရစ္ဒစ္ကဒ္ထဲမွႏႈတ္ယူသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ေငြေခ်မႈကိုျငင္းပယ္ရင္ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ။

သင့္ရဲ႕ေပးေခ်မႈဟာျငင္းပယ္ခံခဲ့ရလွ်င္ စနစ္မွ သုံးရက္အတြင္းအၾကိမ္အနည္းငယ္ခန္႔ျပန္လည္ၾကိဳးစားၾကည့္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ေဆာင္၍မရခဲ့ပါက စာခ်ဳပ္ကိုဖ်က္သိမ္းမွာျဖစ္ျပီး အခ်က္အလက္မ်ားကိုလဲဖ်က္သိမ္းမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ့္ရဲ့ ခရစ္ဒစ္ကဒ္ကိုဘယ္လို႔ update လုပ္မလဲ။

သုံးစြဲသူနယ္ပယ္ထဲ၀င္ေရာက္ျပီး အထဲမွာသင့္ ခရစ္ဒစ္ကဒ္ရဲ႕အခ်က္အလက္အေသးစိတ္ေတြကိုေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။ သင္ေျပာင္းလဲျပီးေနာက္ပိုင္းမွာ စနစ္မွာ အခ်က္အလက္အသစ္ေတြနဲ႕ထပ္မံၾကိဳးစားၾကည့္ပါလိမ့္မယ္။

၀န္ေဆာင္မႈကိုအဆင့္ဘယ္လိုျမွင့္တင္ရမလဲ။

ေရာင္း၀ယ္ေရးဌာနကိုဆက္သြယ္ပါ။ သူတို႕မွ ျမွင့္တင္မႈကိုလုပ္ေဆာင္ေပးပါလိမ့္မယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနေတြမွာ သင့္အေနနဲ႕ သုံးစြဲသူနယ္ပယ္ထဲကေနျပီး ဒစ္ဂ်စ္တယ္စာခ်ဳပ္ တစ္ခုမွာလက္မွတ္ေရးထိုးရပါလိမ့္မယ္။

ေငြလႊဲျခင္းနဲ႕ေပးေခ်ႏိုင္ပါသလား။

တစ္ႏွစ္တစ္ခါေငြေပးေခ်ျခင္းသို႕မဟုတ္ စီမံကိန္းအလိုက္ေငြေပးေခ်ျခင္းတုိ႔ျပဳလုပ္ခ်င္တယ္ဆိုပါက ေဖာင္တင္ႏိုင္ျပီး လက္ခံေၾကာင္းစာျပန္ရရွိသြားမွာပါ။ ျပည့္မွီရမယ့္အရည္ေသြးေတြအတြက္အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြကို ေအာက္ပါ လင့္ခ္မွာၾကည့္ရွဳႏိုင္ပါတယ္။

https://myzone.examinare.com/mm/contract/

ကြ်န္ေတာ့္ရယူေနတဲ့၀န္ေဆာင္မႈကိုခဏရပ္ဆိုင္းထားျပီးေနာက္မွျပန္လည္ရယူလို႔ရလား။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္ကေနျပီး သင့္ အခ်က္အလက္ေတြကိုအခမဲ့သိမ္းဆည္းထားတာမ်ိဳးလက္မခံေပမယ့္ အခေၾကးေငြတစ္ခုေပးျပီး သင့္အခ်က္အလက္ေတြကို ၉ လ အထိသိမ္းဆည္းေပးထားႏိုင္တဲ့နည္းလမ္းတစ္ခုေတာ့ရွိပါတယ္။ ထိုသိမ္းဆည္းထားတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာေတာ့ အျခားေသာအျပင္၀န္ေဆာင္မႈေတြကိုအသုံးျပဳႏိုင္မွာမဟုတ္ေပမယ့္ API လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔ Login ၀င္ယူျခင္းေတြကေတာ့အလုပ္လုပ္ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေမးခြန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား / စစ္တမ္းအခ်က္အလက္မ်ား။ examinare.tv

ယခု စတင္ပါ
Student / Teacher Faculty Program
examinare.tvတစ္ခုထက္ပိုေသာအေျဖမ်ားထဲမွတစ္ခုေရြးျခယ္ရေသာေမးခြန္း (အေျဖမွန္တစ္ခု)
examinare.tvတစ္ခုထက္ပိုေသာအေျဖမ်ားထဲမွတစ္ခုေရြးျခယ္ရေသာေမးခြန္း (အေျဖမွန္တစ္ခုမွမပါ သို႕မဟုတ္တစ္ခုထက္မကပါရွိႏိုင္)
examinare.tvၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာစာသားေရးထည့္ႏိုင္ေသာေမးခြန္း (မွန္ကန္တဲ့အေျဖတစ္ခုသာေရးထည့္ရန္)
examinare.tvOSGOOD-စေကး(ထပ္တူဆင္တူတဲ့အခ်က္အလက္ေတြပါရွိေသာစေကး)
examinare.tvGradient စေကး
examinare.tvၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာစာသားေရးထည့္ႏိုင္ေသာေမးခြန္း (မွန္ကန္တဲ့အေျဖမ်ားေရးထည့္ရန္)
examinare.tvညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားထည့္မည္။
examinare.tvေဖာင္မ်ားအေနျဖင့္ထုတ္ေ၀မည္။
examinare.tvဓာတ္ပုံမ်ားထည့္မည္။
examinare.tvအသံဖိုင္မ်ားထည့္မည္။ (Flash Player လိုအပ္သည္။)
နမူနာမ်ား

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြႏွင့္ဒီဇိုင္း examinare.tv

ယခု စတင္ပါ
Student / Teacher Faculty Program
examinare.tvကိုယ္ပိုင္ဒီဇိုင္းျဖင့္ဖန္တီးထားေသာ တံဆိပ္အမ်ိဳးအစား
examinare.tvစာသားအၾကီးခ်ဲ႔ၾကည့္ရွဳျခင္း
examinare.tvတစ္ခ်က္ထဲႏွိပ္ျပီးခ်ိန္ညွိႏိုင္တဲ့အေရာင္ခ်ိန္ညွိႏိုင္မႈ။
CSS ကြ်မ္းက်င္အေထာက္အပံ့မ်ား
examinare.tvၾကိဳက္သလိုျပင္ဆင္ႏိုင္တဲ့ ၾကိဳဆိုေရးစာမ်က္ႏွာ
examinare.tvၾကိဳက္သလိုျပင္ဆင္ႏိုင္တဲ့ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းစာမ်က္ႏွာ
examinare.tvSkip-Logic
အလိုအေလွ်ာက္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း
examinare.tvSMS-IN နည္းပညာ  

ျဖန္႔ေ၀ျခင္း။

ယခု စတင္ပါ
Student / Teacher Faculty Program
examinare.tvအီးေမးလ္
examinare.tvSMS  
examinare.tv၀က္ဘ္ဆိုဒ္ / မိုဘိုင္းလ္ လင္ခ့္
QR ကုဒ္
Facebook
examinare.tv Examinare API
Excel မွ တံု႕ျပန္သူမ်ားတင္သြင္း
examinare.tvမိုဘိုင္းလ္ APPS API
examinare.tvဖန္သားျပင္ေပၚတြင္အလိုေလ်ာက္ေပၚလာမည့္ဖိတ္ၾကားခ်က္မ်ား  

အစီအရင္ခံျခင္း examinare.tv

ယခု စတင္ပါ
Student / Teacher Faculty Program
ဖန္သားျပင္ေပၚရွိရလဒ္မ်ား
ၾကက္ေျခခတ္ပုံမဲစာရင္း
အခ်က္အလက္အၾကမ္း တင္ပို႕ျခင္း
Excel
Word
PDF
SPSS

လုံျခဳံေရး

ယခု စတင္ပါ
Student / Teacher Faculty Program
SSL-encryption
မုိဘိုင္းလ္ SSL ဖြင့္ျခင္း/ပိတ္ျခင္း
အမည္မသိကြက္ကီးမ်ား
အခ်ိန္ျပည့္ေစာင့္ၾကည့္ေပးျခင္း။

စစ္တမ္းမွလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခ်က္မ်ား။

ယခု စတင္ပါ
Student / Teacher Faculty Program
၀က္ဘ္ဆိုဒ္မဲေပးမႈ  
SMS မဲေပးမႈ  
Twitter မွတစ္ဆင့္ မဲေပးျခင္း  
ခ်က္ခ်င္းရႏိုင္တဲ့ရလဒ္မ်ား  
ရလဒ္မ်ားကို Excel သို႕တင္ပို႕မည္။  
IP လိပ္စာပိတ္ဆို႕မႈ  

အေထာက္အကူ

ယခု စတင္ပါ
Student / Teacher Faculty Program
English, Swedish, Ukrainian & Russian
အီးေမးလ္အေထာက္အပံ့
Live Chat အေထာက္အပံ့
ဖုန္းအေထာက္အပံ့  
Developer Support  
Integration Support  

စစ္တမ္းဘာသာစကား

ယခု စတင္ပါ
Student / Teacher Faculty Program
UTF-8 Encoding
LTR ႏွင့္ RTL
ဘာသာစကား (36)
 • မြန်မာစာ (Burmese)
 • Swedish (Svenska)
 • English US (English US)
 • Icelandic (Icelandic)
 • English UK (English UK)
 • German (Deutsch)
 • Thai (ไทย)
 • Norweigan (Norsk)
 • Danish (Dansk)
 • French (Français)
 • Spanish (Español)
 • Japanese (日本語)
 • Simplified Chinese (简体中文)
 • Arabic (العربية)
 • Russian (Русский)
 • Portuguese (Português)
 • Portoguese Brazil (Portuguese BRAZIL)
 • Hindi (हिंदी)
 • Filipino (Tagalog)
 • Finnish (Suomi)
 • Dutch (Nederlands)
 • Italian (Italiano)
 • Polish (Polski)
 • Hebrew (עברית)
 • Ukrainian (Українська)
 • Greek (Ελληνικα)
 • Turkish (Türkçe)
 • Macedonian (Македонски)
 • Lithuanian (Lietuvos)
 • Czech (Czech)
 • Afrikaans (Afrikaans)
 • Estonian (Estonian)
 • Swahili (Swahili)
 • Korean (한국의)
 • Serbian (српски)
 • Indonesian (bahasa Indonesia)