စစ္တမ္းကိရိယာ

ကမ္းပတ္စ္ ၾကီးၾကပ္ေရးကြန္ဆိုးလ္
အြန္လိုင္းမွတိုက္ရိုက္ အေကာင့္စီစဥ္ျခင္း

လုပ္သားပရိုဂရမ္သည္ သင္၏သံုးစြဲသူမ်ားလြယ္ကူစြာ စီစဥ္ႏိုင္ရန္ ကအ္းပတ္စ္ ၾကီးၾကပ္ေရးကြန္ဆိုးလ္ပါဝင္သည္။ သင္သည္ စစ္တမ္းကိရိယာအသံုးျပဳသူအေရအတြက္ကို မည္သည့္အခ်ိန္မဆိုတိုးႏိုင္ ေလွ်ာ့ႏိုင္ျပီး သင္လိုအပ္သေလာက္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။သင္အသံုးမျပဳေသာ အေကာင့္မ်ားအတြက္ ေငြေပးထားျပီး ထားထားစရာမလိုပဲ တစ္ခ်ိန္ထဲတြင္ ေက်ာင္းသား သို႔မဟုတ္ ဆရာ အသစ္ကို ကိရိယာ သီးသန္႔မွာစရာ မလိုအပ္ဘဲ တိုးႏိုင္သည္။

  • ၅ယူရို / လ / ေက်ာင္းသား
  • ၇ ယူရို / လ / ဆရာ
  • အနည္းဆံုး ရွိေသာအေကာင့္ ၁၀၀
  • ၁၂ လ စာခ်ဳပ္
  • ပထမ၁၂လအေက်ာ္တြင္ မည့္သည့္အခ်ိန္မဆို ဖ်က္သိမ္းႏိုင္သည္


အသံုးျပဳသူအားလံုးအတြက္ သီးသန္႔

စိတ္ရႈပ္မႈေတြအစား သက္သာမႈကို ရယူလိုက္ပါ။ လုပ္သားထုတ္လုပ္ေရးတြင္ အသံုးျပဳသူတိုင္းသည္ ကိုယ္ပိုင္အေကာင့္ ရိွပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေၾကာင္းအရာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ စစ္တမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳ။ လူအမ်ိဳးမ်ိဳတို႔၏ စူးစမ္းရွာေဖြမႈမ်ားကို ခြဲျခားထားနိုင္ျပီး အသံုးျပဳသူူမ်ားက သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ သို႔မဟုတ္ တင္သြင္းထားေသာ စစ္တမ္းမ်ားကိုသာ ဝင္ေရာက္ပိုင္ခြင့္ရိွမည္။


ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေစ်းႏႈန္းေပ့ခ်္တြင္ အနည္းဆံုးေသာ ေစ်းႏႈန္းထားမ်ားကိုရွာေဖြလိုက္ပါ။

အျခားေသာ ပလက္ေဖာင္းမ်ားႏွင့္ ႏိူင္းယွဥ္လွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွာ သင္ေပးရေသာေစ်းႏွင့္ အတန္ဆံုးျဖစ္သည္။ ယခုပဲ အြန္လိုင္းမွ Examinare ကမ္းပတ္စ္ထုတ္လုပ္ေရးကိုရယူလိုက္ပါ။

ေစ်းႏႈန္းမ်ား