စစ္တမ္းကိရိယာ

ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ ဆရာမ်ား အတြက္ စစ္တမ္းကိရိယာမ်ား

ခိုင္မာေသာ စစ္တမ္းကိရိယာမ်ားျဖင့္ သင္၏ ပညာေရးအေတြ႕အၾကံဳကို ျမွင့္တင္လိုက္ပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ ဆရာမ်ားအတြက္ Examinare ကမ္းပတ္စ္ထုတ္လုပ္ေရး ရိွပါသည္။


ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ၾကည့္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေစ်းႏႈန္းေပ့ခ်္တြင္ အနည္းဆံုးေသာ ေစ်းႏႈန္းထားမ်ားကိုရွာေဖြလိုက္ပါ။

အျခားေသာ ပလက္ေဖာင္းမ်ားႏွင့္ ႏိူင္းယွဥ္လွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွာ သင္ေပးရေသာေစ်းႏွင့္ အတန္ဆံုးျဖစ္သည္။ ယခုပဲ အြန္လိုင္းမွ Examinare ကမ္းပတ္စ္ထုတ္လုပ္ေရးကိုရယူလိုက္ပါ။

ေစ်းႏႈန္းမ်ား