စစ္တမ္းကိရိယာ

FAQ (ေမးေလ့ရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ား)

၀င္မည္ ဘာလို႕ႏွစ္ခုျဖစ္ေနပါသလဲ။

ပထမ ၀င္မည္ဟာ သုံးစြဲသူနယ္ပယ္ျဖစ္ပါတယ္။ သုံးစြဲသူနယ္ပယ္ထဲမွာေတာ့ သင့္ ေငြေၾကးစာရင္းမ်ား ႏွင့္စာခ်ဳပ္မ်ားကိုစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ပါတယ္။ စစ္တမ္းကိရိယာဟာ ၀င္မည္ ဆုိတဲ့ေနရာသီးသန္႕ရွိျပီးေတာ့ ေငြေၾကးစာရင္းကိစၥမ်ားမွသီးသန္႕စီခြဲျခားထားပါတယ္။ အလုပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာေတာ့ မန္ေနဂ်ာေတြဟာ ေငြေၾကးစာရင္းကိစၥမ်ားကိုကိုင္တြယ္ျပီး အလုပ္သမားေတြက စစ္တမ္းကိရိယာ ထဲကိုသာ၀င္ေရာက္ကိုင္တြယ္ေလ႕ရွိပါတယ္။

ခရစ္ဒစ္ကဒ္နဲ႔ေငြေခ်ျခင္းဟာဘယ္လိုအမ်ိဳးအလုပ္လုပ္တာျဖစ္ပါသလဲ။

သင့္အေကာင့္ဟာ အစမ္းသုံးစြဲခ်ိန္ျပီးေနာက္ပိုင္းမွာတစ္လစာသက္တမ္းတိုးရမွာျဖစ္ျပီး ေနာက္လေတြမွာလဲထိုအခ်ိန္မွာပဲလစဥ္ေပးသြင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္အေနနဲ႔ ဇြန္လ ၁၄ မွာစာရင္းေပးသြင္းလိုက္တယ္ဆိုရင္ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႕မွာ အစမ္းသုံးစြဲခြင့္ဟာကုန္ဆုံးမွာျဖစ္ျပီးပထမလအတြက္ အခေၾကးေငြကိုသင့္ခရစ္ဒစ္ကဒ္ထဲမွႏႈတ္ယူသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ေငြေခ်မႈကိုျငင္းပယ္ရင္ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ။

သင့္ရဲ႕ေပးေခ်မႈဟာျငင္းပယ္ခံခဲ့ရလွ်င္ စနစ္မွ သုံးရက္အတြင္းအၾကိမ္အနည္းငယ္ခန္႔ျပန္လည္ၾကိဳးစားၾကည့္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ေဆာင္၍မရခဲ့ပါက စာခ်ဳပ္ကိုဖ်က္သိမ္းမွာျဖစ္ျပီး အခ်က္အလက္မ်ားကိုလဲဖ်က္သိမ္းမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ့္ရဲ့ ခရစ္ဒစ္ကဒ္ကိုဘယ္လို႔ update လုပ္မလဲ။

သုံးစြဲသူနယ္ပယ္ထဲ၀င္ေရာက္ျပီး အထဲမွာသင့္ ခရစ္ဒစ္ကဒ္ရဲ႕အခ်က္အလက္အေသးစိတ္ေတြကိုေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။ သင္ေျပာင္းလဲျပီးေနာက္ပိုင္းမွာ စနစ္မွာ အခ်က္အလက္အသစ္ေတြနဲ႕ထပ္မံၾကိဳးစားၾကည့္ပါလိမ့္မယ္။

၀န္ေဆာင္မႈကိုအဆင့္ဘယ္လိုျမွင့္တင္ရမလဲ။

ေရာင္း၀ယ္ေရးဌာနကိုဆက္သြယ္ပါ။ သူတို႕မွ ျမွင့္တင္မႈကိုလုပ္ေဆာင္ေပးပါလိမ့္မယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနေတြမွာ သင့္အေနနဲ႕ သုံးစြဲသူနယ္ပယ္ထဲကေနျပီး ဒစ္ဂ်စ္တယ္စာခ်ဳပ္ တစ္ခုမွာလက္မွတ္ေရးထိုးရပါလိမ့္မယ္။

ေငြလႊဲျခင္းနဲ႕ေပးေခ်ႏိုင္ပါသလား။

တစ္ႏွစ္တစ္ခါေငြေပးေခ်ျခင္းသို႕မဟုတ္ စီမံကိန္းအလိုက္ေငြေပးေခ်ျခင္းတုိ႔ျပဳလုပ္ခ်င္တယ္ဆိုပါက ေဖာင္တင္ႏိုင္ျပီး လက္ခံေၾကာင္းစာျပန္ရရွိသြားမွာပါ။ ျပည့္မွီရမယ့္အရည္ေသြးေတြအတြက္အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြကို ေအာက္ပါ လင့္ခ္မွာၾကည့္ရွဳႏိုင္ပါတယ္။

https://myzone.examinare.com/mm/contract/

ကြ်န္ေတာ့္ရယူေနတဲ့၀န္ေဆာင္မႈကိုခဏရပ္ဆိုင္းထားျပီးေနာက္မွျပန္လည္ရယူလို႔ရလား။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္ကေနျပီး သင့္ အခ်က္အလက္ေတြကိုအခမဲ့သိမ္းဆည္းထားတာမ်ိဳးလက္မခံေပမယ့္ အခေၾကးေငြတစ္ခုေပးျပီး သင့္အခ်က္အလက္ေတြကို ၉ လ အထိသိမ္းဆည္းေပးထားႏိုင္တဲ့နည္းလမ္းတစ္ခုေတာ့ရွိပါတယ္။ ထိုသိမ္းဆည္းထားတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာေတာ့ အျခားေသာအျပင္၀န္ေဆာင္မႈေတြကိုအသုံးျပဳႏိုင္မွာမဟုတ္ေပမယ့္ API လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔ Login ၀င္ယူျခင္းေတြကေတာ့အလုပ္လုပ္ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။