စစ္တမ္းကိရိယာ
 

Examinare စစ္တမ္းေကာက္ယူေသာ ေဆာ ့၀ဲျဖင့္ နည္းစနစ္မွန္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား စစ္တမ္းမ်ားကိုျပဳလုပ္ပါ။

Examinare တြင္ သင္၏ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းသည္ ၿပီးျပည့္စံုေစ
ရန္ လိုအပ္ေသာေမးခြန္းပံုစံမ်ားအားလံုးကိုရွာေဖြနိင္ပါသည္။ အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ကြ်န္ေတာ္ ့တို႔၏ နည္းပညာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားပ်င္းရီေနမွာမဟုတ္ပဲ
မည္ကဲ့သိုေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖဆိုရန္သိရွိေနမည္ျဖစ္သည္။

ေမးခြန္းေမးေသာပံုစံမ်ား
ကြန္ျပဴတာ ဗားရွင္း (Smartphone/Tablet/Desktop)

မိုဘိုင္းဖုန္း ဗားရွင္း (Wap/2G/3G)
 

Examinare စံႏႈန္းႏွင့္စနစ္မ်ား

ေျဖဆိုနိင္ေသာနည္းလမ္းမ်ား

အေျဖမွန္ေရြးခ်ယ္ရေသာ ေမးခြန္း (အေျဖမွန္တစ္ခုသာ)

ေမးခြန္းႏွင့္စစ္တမ္းမ်ားတြင္အေမးမ်ားေသာပံုစံ
တံုျပန္ခ်က္ စာမ်ားအား ျပန္လည္စုေပါင္းနိင္ရမည္ ထိုမွသာ သင္သည္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားလြယ္ကူစြာရနိင္မည္ျဖစ္သည္။
မ်ားေသာအားျဖင့္အသံုးျပဳေသာ ဥပမာမ်ား
– လိင္
– အသက္အရြယ္
– အမွန္ အမွားေမးခြန္းမ်ား
အျခားေသာေမးခြန္းမ်ား

ယခုပဲ စမ္းသံုးၾကည့္လိုက္ပါ

အေျဖမွန္ေရြးခ်ယ္ရေသာ ေမးခြန္း (အေျဖမွန္အမ်ားအျပားရွိေသာ သို႔မဟုတ္ အေျဖမွန္မရွိေသာ)

စစ္တမ္းေကာက္ယူမူအမ်ားစုတြင္အသံုးျပဳၿပီး သင္သည္ ေျဖဆိုသူအား အေျဖတစ္ခုထက္ပိုၿပီးေျဖဆိုခိုင္ျခင္းပါကအသံုးျပဳနိင္ပါသည္။ Examinare သည္ ေျဖဆိုသူက တစ္ခုမွေျဖဆိုထားျခင္းမရွိပါက မွတ္သားထားၿပီး သင္သည္ ေမးခြန္းပံုစံအားမေျဖမေနရအျဖစ္လုပ္ထားနိင္ပါသည္။
မ်ားေသာအားျဖင့္အသံုးျပဳေသာ ဥပမာမ်ား

– ဆားဗစ္ ေမးခြန္းမ်ား
– အသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာေမးခြန္မ်ား
– အၾကံ ေတာင္းခံျခင္း

ယခုပဲ စမ္းသံုးၾကည့္လိုက္ပါ

အခမဲ့စာျဖင့္ေရးသားထားေသာေမးခြန္း (အေျဖမွန္တစ္ခု ေရးသားထားၿပီးသား)

ေျဖဆိုသူအားစာျဖင့္ေရးသားေျဖဆိုေစလွ်င္သင္အသံုးျပဳနိင္သည္
ထိုသို႔ေမးခြန္းပံုစံအတြက္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဗာရွင္းသည္
အခမဲ့စာျဖင့္ေရးသားထားေသာေမးခြန္း (မ်ားျပားေသာ အေျဖမ်ား)
မ်ားေသာအားျဖင့္အသံုးျပဳေသာ ဥပမာမ်ား

– သင့္၏အမည္ကိုေရးပါ
– သင္ဘာေတြမ်ားေတြမိပါသလဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကိုေျပာျပပါ
– သင္ဘာကိုမၾကိဳက္ပါသလဲ
အျခားေသာေမးခြန္းမ်ား။
ယခုပဲ စမ္းသံုးၾကည့္လိုက္ပါ

Osgood အတိုင္းအတာ (ဆန္႔က်င္ဖက္အပိုင္းမ်ားျဖင့္ အတိုင္းအတာ)

Osgood အတိုင္းအတာ သည္မ်ားေသာအားျဖင့္ေမးခြန္းမ်ားေမးရာတြင္ တဆိပ္တပ္ျခင္းႏွင့္ ခံစားခ်က္ဆိုင္ရာေနရာမ်ား အသံုးျပဳသည္။
အေျခခံမွာ မတူညီေသာ ခံစားခ်က္ႏွစ္ခုအားယွဥ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္
တိုင္းတာမူ႔ အဆင့္မ်ားသည္ ၂ မွတ္မွ ၇ မွတ္ထိျဖစ္နိင္သည္

မ်ားေသာအားျဖင့္အသံုးျပဳေသာ ဥပမာမ်ား

– ပူျခင္း ႏွင့္ ေအးျခင္း
– လင္းထိန္ျခင္း ႏွင့္ ေမွာင္မိုက္ျခင္း
– ထက္ျမက္ျခင္းႏွင့္ထိုင္းမိူင္းျခင္း

ယခုပဲ စမ္းသံုးၾကည့္လိုက္ပါ

အဆင့္ဆင့္တက္ျခင္းအတိုင္းအတာ

ေမးခြန္းေမးျခင္းတြင္မ်ားစြာအသံုျပဳၿပီး ေျဖဆိုသူသည္ မတူညီေသာဌာနမ်ား ဆားဗစ္မ်ား အဆင့္ခြဲနိ္င္ပါတယ္
ဥပမာအားျဖင့္ အကူအညီေပးျခင္း ေငြျဖည့္သြင္းျခင္း။ အဆင့္ဆင့္တက္ျခင္းအတိုင္းအတာ သည္ အေျဖမွန္ေရြးခ်ယ္ရေသာ ေမးခြန္းမ်ားကိုေလွွ်ာခ်နိင္ၿပီး ရုိးရိုးေျဖဆိုသူအတြက္ သင့္ေမးခြန္းက
ခက္ခဲေနတတ္ေသာေၾကာင့္ မဲရရွိမူ႕ေလွ်ာ ့နည္းနိင္ပါသည္။

မ်ားေသာအားျဖင့္အသံုးျပဳေသာ ဥပမာမ်ား

– မတူညီေသာဌာနမ်ား ကို သင္မည္ကဲ့သိုအဆင့္ခြဲမည္နည္း
အကူအညီေပးျခင္း ေငြျဖည့္သြင္းျခင္း ၊ နည္းပညာဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေသာ ၊ အေရာင္း ဌာနမ်ား
– ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို သင္မည္ကဲ့သိုအဆင့္ခြဲမည္နည္း ေစ်း
ႏွ ုန္း ၊ အကူအညီေပးျခင္း ၊ ေျဖရွင္းေသာအခ်ိန္၊ ေဖာ္ေရြမူ ၊ အျခားအရာမ်ား


ယခုပဲ စမ္းသံုးၾကည့္လိုက္ပါ

နည္းစနစ္မ်ား

နည္းစနစ္မ်ားသည္ ေမးခြန္းပံုစံမဟုတ္ပဲ ေသခ်ာစြာရွင္းျပထားေသာ ေအာက္ပါ အဆင့္မ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းေမးျခင္းႏွင့္စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း၏ မည္သည့္အပိုင္းတြင္မဆိုအသံုးျပဳနိင္သည္

မ်ားေသာအားျဖင့္အသံုးျပဳေသာ ဥပမာမ်ား


– ေနာက္ပိုင္းအဆင့္မ်ား
– Osgood အဆင့္ခြဲျခားျခင္းႏွင့္ အဆင့္ဆင့္တက္ျခင္းအတိုင္းအတာ ေမးခြန္းမ်ားတြင္မည္ကဲသို႔ ေတြးေတာရမည္နည္း


ယခုပဲ စမ္းသံုးၾကည့္လိုက္ပါ

အခမဲ့စာျဖင့္ေရးသားထားေသာေမးခြန္း (အေျဖမွန္မ်ား ေရးသားထားၿပီးသား)

အခမဲ့စာျဖင့္ေရးသားထားေသာေမးခြန္း (အေျဖမွန္မ်ား
ေရးသားထားၿပီးသား)

ယခုပဲ စမ္းသံုးၾကည့္လိုက္ပါ

ေျဖဆိုသူမ်ား လက္ခံရရွိသူမ်ား

လူမ်ားထံသို႔ ျဖစ္နိင္သမွ်နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္နိင္သည္ ဥပမာ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္​းမ်ား ၊ ၀က္ဆိုက္မ်ား ရုိးရုိးဖုန္းလိုင္းျဖင့္လည္းဆက္သြယ္နိင္ပါသည္။ သင္ပစ္မွတ္ထားေသာလူမ်ားအေပၚမူတည္ကာ သင့္၏ စိပြားေရး ဦးတည္ခ်က္ ၊ ေပးပို႔ထားေသာ စစ္တမ္းသည္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္နိင္သလို တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းအတြက္လည္းျဖစ္နိင္သည္

ယခုပဲ စမ္းသံုးၾကည့္လိုက္ပါ

 

အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စစ္တမ္းႏွင့္ ေမးခြန္းေမးျခင္းမ်ား

အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းတြင္ သင့္၏ေမးခြန္းေမးျခင္းမ်ားကို သင့္ ၀က္ဆိုက္ လင့္(ခ)မွတဆင့္ ႈဥပမာ သင့္လစဥ္ သတင္းစာမွတဆင့္ ေပးပို႔ပါ။ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းတြင္ ေျဖဆိုထားေသာအေျဖမ်ားသည္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏွ ုန္း အမည္မသိ ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္သည္။

ယခုပဲ စမ္းသံုးၾကည့္လိုက္ပါ

 

တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းအတြက္စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း ႏွင့္ ေမးခြန္းေမးျခင္းမ်ား

တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းအတြက္စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းတြင္ သင္၏ကိုယ္ပိုင္ အီးေမး သို႔မဟုတ္ ဆဲလ္ဖုန္း ျဖင့္လည္း သင့္၏လက္ခံရယူထံသို႔ ဖိတ္ေခၚနိင္ပါသည္။ သင္၏ဖိတ္ေခၚမူတိုင္းသည္ ကိုယ္ပိုင္ လင့္(ခ) တစ္ခုအားကိုင္ေဆာင္ထားမည္ျဖစ္ၿပီး Examinare ေဆာ့၀ဲသည္ ေျဖဆိုသူအားနွစ္ခါေျဖဆိုရန္မလိုေအာင္ျပဳလုပ္ထားမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းအတြက္စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းမွအေျဖမ်ားမွတဆင့္ ေျဖဆိုသူကိုေထာက္လွမ္းနိင္သည္ ေနာက္ဆံုး တင္ျပျခင္းတြင္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏွ ုန္း အမည္မသိ ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္သည္။

ယခုပဲ စမ္းသံုးၾကည့္လိုက္ပါ

တင္ျပျခင္း

သင္၏ အြန္းလိုင္း စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းမွ ရလဒ္မ်ား၏ အေရအတြက္မ်ားအား စစ္ေဆးျခင္းတုန္႔ျပန္မူ႔သည္ တျပိဳင္နက္တည္း အလိုအေလွ်ာက္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ မွတ္တမ္း မ်ိဳးဆက္ႏွင့္တင္ျပျခင္းသည္ လြယ္ကူရိုးရွင္းသည္။ အဲဒါကိုေတာ ့ မတူညီတဲ့ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေသာ နည္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းေၾကာင္းထားၿပီး ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ယခုပဲ စမ္းသံုးၾကည့္လိုက္ပါ

 

ဇယားကြက္

Examinare ထဲတြင္ မတူညီေသာ ဇယားကြက္ မ်ားကလိုအပ္ေသာ အေျဖမ်ားျမန္ျမန္ေျဖဆိုနိင္ရန္ကူညီေပးပါလိမ့္မည္။ သင္ အစည္းေ၀းခန္းထဲေရာက္ေနပါသလား။ ျမန္ဆန္ေသာအေျဖလိုအပ္ပါသလား။ သင္၏ ဖန္သားျပင္ေပၚမွတဆင့္ ဇယားကြက္ထဲမွအေျဖမ်ားကိုယူလိုက္ပါ။

ယခုပဲ စမ္းသံုးၾကည့္လိုက္ပါ

 

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထဲမဲေပးျခင္းအျမင္

Examinare ျဖင့္ ေနာက္ဆံုး အႏွစ္ခ်ဳပ္ရလဒ္အား ျမင္နိင္ေခ်ရွိသာမက ေပးထားေသာမဲမ်ားကိုလည္း သင္ကိုယ္တိုင္စစ္ေဆးနိင္ပါသည္။ တင္ျပျခင္းေနရာတြင္ ရလဒ္မ်ားကိုတိုက္ရုိက္ ပရင့္ ထုတ္နိင္ပါသည္။

ယခုပဲ စမ္းသံုးၾကည့္လိုက္ပါ

 

ဖယ္ထာေသာ ရလဒ္မ်ား

တစ္ခါတစ္ရံမွာ သင္သည္ ေလးေလးနက္နက္မရွိေသာ မဲမ်ား အမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းမွတဆင့္ရရွိနိင္ပါသည္။ သင္၏လင့္(ခ)အားလူတိုင္းကိုေ၀မွ်ထားေသာေၾကာင့္ ထုိကဲ့သို႔ ကိစၥ မ်ိုးသည္ျဖစ္နိင္ပါသည္။ စိတ္ပူစရာမလိုပါဘူး တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထဲမဲေပးျခင္း အားဖြင့္ၿပီး ဖယ္ထာေသာ ရလဒ္မ်ား အား ႏွိပ္ပါ။ ဖယ္ထာေသာ မဲမ်ားအား စနစ္မွမွတ္သားထားၿပီး ေနာက္ဆံုး တင္ျပျခင္းတြင္ ပါ၀င္နိင္ပါသည္။

ယခုပဲ စမ္းသံုးၾကည့္လိုက္ပါ

 

 

ရလဒ္မ်ားအား MS Excel ျဖင့္ပို႔ပါ

ုသင့္အေျဖမ်ားအား ဇယားျဖင့္ ရွိေနျခင္ပါသလား။ ရွိေနျခင္ပါက ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ MS Excel ေပးပို႔ျခင္း စနစ္အား သင္ၾကိဳက္လိမ့္မည္ဟုထင္ပါသည္။ တစ္ခ်က္ ႏွိပ္ လိုက္ရုံျဖင့္ သင့္၏ ေနာက္ဆံုးရလဒ္အား သင့္၏ကြန္ျပဳတာ တြင္ စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္း ရရွိနိင္ပါသည္။

ယခုပဲ စမ္းသံုးၾကည့္လိုက္ပါ

 

PDF ပံုစံျဖင့္ ရလဒ္မ်ားအားေပးပို႔ျခင္း

သင္၏ စစ္တမ္းအား တိတိက်က်တင္ျပရန္လိုအပ္ပါသလား။ သင္၏ Examinare အေကာင့္ထဲတြင္ PDF ကိုႏွိပ္ပါ။ တိက်ေသာ တင္ျပမူကို ဇယာကြက္မ်ားျဖင့္သင္ျမင္ေတြ႕ရမွာပါ ေနာက္ျပီး စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္း ေဒါင္းလုတ္ ျပဳလုပ္သြားမွာပါ။ Examinare သည္ သင့္အားအျမဲကူညီေနမွာပါ။

ယခုပဲ စမ္းသံုးၾကည့္လိုက္ပါ

 

 

SPSS သို႔ ရလဒ္မ်ားေပးပို႔ျခင္း

SPSS ႏွင့္သင္အလုပ္လုပ္ပါသလား။ အလုပ္လုပ္ပါက သင္၏စစ္တမ္းမ်ားကို SPSS ျဖင့္စစ္ေဆးနိင္ရန္ ကလစ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္ရန္သာလိုအပ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္သို႔ထံတြင္ ေဒါင္းလုတ္ လုပ္နိင္ေသာ “.sav” ႏွင့္ “.sps” ပံုစံမ်ားရွိပါသည္။

ယခုပဲ စမ္းသံုးၾကည့္လိုက္ပါလံုျခံဳေရး

ကြ်န္ေတာ္တို႔အကူအညီႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး သင့္၏တုန္႔ျပန္အၾကံျပဳျခင္းအျမဲေမွ်ာ္လင့္ေနပါသည္။ ေနာက္ဆံုးေပၚ
SSL လံုျခံဳေသာ ေဒတာ သိမ္းဆည္းထားေသာေနရာမ်ားရွိပါသည္။
သင့္၏ အက္မင္ ေနရာတြင္ လုပ္ေဆာင္နိင္မူေလွ်ာ့ခ်ျခင္ပါက
သင့္ အေကာင့္အား IP ဟန္႔တားျခင္းျပဳလုပ္နိင္ပါသည္။

 • SSL လံုျခံဳေရး;
 • သင့္၏ အက္မင္အေကာင့္အား IP ဟန္႔တားျခင္း;
 • လံုျခံဳေသာ ေဒတာ သိမ္းဆည္းထားေသာေနရာ သည္ အခ်ိန္အမွ်ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေနသည္;
 • ဆက္လက္ဖတ္ရုဳပါ

သင့္၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ကို အဓိကအေရးထားပါသည္

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္သည္ သင့္အတြက္သာမဟုတ္ပဲ သင့္ေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖဆိုေနသူမ်ားအတြက္ပါ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ သင့္၏ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား ကြ်န္ေတာ္တို႔စနစ္၏အျပင္ဖက္ ကြတ္ကီး မ်ားတြင္မထားရွိပါ။
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသိမ္းဆည္းအား စိတ္ပူပန္ေနပါက
သင့္၏ ေဒတာ မ်ားအား အရန္ကူးယူျခင္းမွလြဲကာ အျခားေသာေၾကာင္းေၾကာင့္ကူးယူျခင္းမလုပ္ပါ။ ၾကီးမားေသာ အရာျဖစ္ေစ ေသးငယ္သည္ျဖစ္ေစ ကြ်န္ေတာ္တို႔အားအသံုးျပဳသူမ်ားထိခိုက္ေစမည္ မူ၀ါဒမ်ိုဳးမရွိပါ။
ထိုအခ်က္မ်ားသည္လံုေလာက္မရွိပါက ထုတ္ေဖာ္ျပသခြင့္မရွိေၾကာင္း သေဘာတူညီ ခ်က္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးနိင္ပါသည္။

ဆက္လက္ဖတ္ရုဳပါအဆင္အျပင္

သင္၏ေျဖဆိုသူမ်ား ေျဖဆိုျခင္လာေအာင္ ဘာကဆြဲေဆာင္မလဲ။
စတိုင္က်ေတာ ဒီဇိုင္းလား လူတိုင္းနားလည္လြယ္ေသာပံုစံလား
Examinare နဲ႔ဆို ႏွစ္ခုလံုးပါရွိေသာေၾကာင့္သင္ေရြးခ်ယ္စရာမလိုပါဘူး

လိုဂို ပံုစံ ၊ စစ္တမ္း ၏ ပံုစံႏွင့္အေရာင္ ၊ အစ စာမ်က္နာ ၊ ေက်းဇူးတင္ေသာ စာမ်က္နာ ၊ စာလံုးအၾကီးအေသးႏွင့္ ပံုစံမ်ိုးစံု
ျပဳျပင္နိင္ပါသည္။ သင္စိတ္ကူထားသကဲ့သို႔ သင္၏စစ္တမ္းအား
အကန္႔အသတ္မရွိပံုေဖာ္နိင္ပါသည္။

ယခုပဲ စမ္းသံုးၾကည့္လိုက္ပါ

သင့္ကိုယ္ပိုင္ လိုဂိုႏွင့္ ျပင္ဆင္နိင္ေသာ စစ္တမ္းပံုစံ

သင့္ကိုယ္ပို္င္လိုဂို ႏွင့္ ဂရပ္ ဒီဇိုင္း မ်ားအား ကလစ္တစ္ခ်ပ္ႏွိပ္ရုံျဖင့္ရရွိနိင္သလို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ CSS ကုတ္ျဖင့္ေရးသားထားေသာ ဒီဇိုင္းအား အသံုးျပဳနိင္ပါသည္။
သင္၏ လိုဂိုအား ေျပာင္းလဲပါက တစ္ေနရထည္းေျပာင္းလဲရုံျဖင့္ စစ္တမ္းေနရာအားလံုးတြင္ေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္သည္။ ခြဲျခားထားေသာပံုစံဒီဇိုင္း လိုအပ္ေသာ ပေရာဂ်က္တစ္ခုအား
သင့္၏ အဓီက ဒီဇိုင္းျဖင့္ ကြဲ ထြက္ကာ လြယ္လြယ္ကူကူ ျဖင့္
ပူးတြဲျပဳလုပ္ထားနိင္သည္။

ယခုပဲ စမ္းသံုးၾကည့္လိုက္ပါ

သင္၏ အစ ၊ အဆံုး ႏွင့္ ေက်းဇူးတင္ေသာ စာမ်က္ႏွာကို ေဖာ္ျပပါ။

စစ္တမ္းအား သင္၏ ကုမၸဏီ ရည္မွန္းခ်က္
ေယဘူယ်အေၾကာင္းျဖင့္ စတင္လိုပါက စစ္တမ္းပံုစံတြင္ အစစာမ်က္နာကိုစတင္လိုက္ပါ
ေက်းဇူးတင္ေသာ စာမ်က္နာ ကိုလည္းအသံုးျပဳလိုက္ပါ
စစ္တမ္းတစ္ခုၿပီးေျမာက္တိုင္း ထိုစာမ်က္နာေပၚလာမည္ျဖစ္ၿပီး
စစ္တမ္းတိုင္း ထိုကဲ့သို႔ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္သည္။

ယခုပဲ စမ္းသံုးၾကည့္လိုက္ပါ

မ်က္လံုးမေကာင္းျခင္းကိုသင္စိတ္ပူေနပါသလား။

Examinare ႏွင့္ဆိုကြန္ျပဳတာ ေပၚတြင္ စာေၾကာင္းမ်ားကို အၾကီးအေသး လိုသလိုျပင္နိင္မည္ျဖစ္သည္။ စစ္တမ္းမ်ားအားလံုးတြင္ မ်က္လံုးမေကာင္းေသာသူမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ စီစဥ္ထားသည္။ ကလစ္တစ္ခ်က္နိပ္ရုံျဖင့္ စစ္တမ္းမ်ားတြင္ရွိေသာ စာလံုးမ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္နိင္ၿပီး လိုသလို အၾကီးအေသး ျပဳလုပ္နိင္သည္။

ယခုပဲ စမ္းသံုးၾကည့္လိုက္ပါေနရာေဒသနွင့္လိုက္ေအာင္ ဘာသာျပန္ထားေသာ စစ္တမ္းႏွင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူေသာ ေဆာ ့၀ဲ

Examinare စစ္တမ္းေကာက္ယူေသာ ေဆာ ့၀ဲသည္ ဘာသာေပါင္း
၂၅ မ်ိဳးေက်ာ္ကိုဘာသာ ျပန္ထားၿပီး ဘယ္မွညာ သိုမဟုတ္ ညာမွဘယ္ စာေရးပံုမ်ားကိုလည္းအသံုးျပဳနိင္သည္။
ေအာက္ပါ ဘာသာ မ်ားသည္ ယေန႔ထိေဆာ ့၀ဲတြင္ပါ၀င္ၿပီး
မည္သည့္ Examinare အေကာင့္မဆိုအသံုးျပဳနိင္သည္။

 • မြန်မာစာ (Burmese)
 • Swedish (Svenska)
 • English US (English US)
 • Icelandic (Icelandic)
 • English UK (English UK)
 • German (Deutsch)
 • Thai (ไทย)
 • Norweigan (Norsk)
 • Danish (Dansk)
 • French (Français)
 • Spanish (Español)
 • Japanese (日本語)
 • Simplified Chinese (简体中文)
 • Arabic (العربية)
 • Russian (Русский)
 • Portuguese (Português)
 • Portoguese Brazil (Portuguese BRAZIL)
 • Hindi (हिंदी)
 • Filipino (Tagalog)
 • Finnish (Suomi)
 • Dutch (Nederlands)
 • Italian (Italiano)
 • Polish (Polski)
 • Hebrew (עברית)
 • Ukrainian (Українська)
 • Greek (Ελληνικα)
 • Turkish (Türkçe)
 • Macedonian (Македонски)
 • Lithuanian (Lietuvos)
 • Czech (Czech)
 • Afrikaans (Afrikaans)
 • Estonian (Estonian)
 • Swahili (Swahili)
 • Korean (한국의)
 • Serbian (српски)
 • Indonesian (bahasa Indonesia)
ယခုပဲ စမ္းသံုးၾကည့္လိုက္ပါကြ်န္ေတာ္တို႔မွသင့္အား ေဆာ့၀ဲျပဳျပင္ေရးသားသူမ်ားမွလည္းကူညီေပးေနပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔စနစ္သည္ API ခ်ိတ္ဆက္မူျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။
သင္ ဒါမွမဟုတ္ သင္၏ ေဆာ့၀ဲျပဳျပင္ေရးသားသူမ်ားသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ API စစ္တမ္းအားအလိုအေလွ်ာက္ဖိတ္ၾကားျခင္း
ေျဖဆိုသူမ်ားမွ ေဒတာမ်ားရယူျခင္းႏွင့္ မဲမ်ားရယူျခင္းအား တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထဲ ပံုစံေသာလည္းေကာင္း ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ယွဥ္တြဲေသာလည္းေကာင္း စသည္တို႔ျပဳလုပ္ေပးသည္။
ဖုန္းစစ္တမ္းမ်ားအားျပဳလုပ္လိုပါက ကြ်န္ေတာ္တို႔ API ႏွင့္ Magic Polls™ မွတဆင့္ ဖုန္းစစ္တမ္းမ်ားအားျပဳလုပ္ ျခင္းေဆာင္ရြက္နိင္ပါသည္။

ယခုပဲ စမ္းသံုးၾကည့္လိုက္ပါ ေဆာ့၀ဲျပဳျပင္ေရးသားသူမ်ားအပိုင္းတြင္ ဆက္လက္ဖတ္ရုပါ။