စစ္တမ္းကိရိယာ
 
Examinare အေၾကာင္း

Examinare သည္ Examinare AB မွေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ အဓိက ၀န္ေဆာင္မူျဖစ္ပါသည္။ ၀က္ဆို(ဒ္)ေပၚႏွင့္လမ္းမ်ားေပၚတြင္
စစ္တမ္းေကာက္ယူလိုျခင္းကစတင္ပါသည္။ ထိုစီမံကိန္း အတြက္
ေဒတာ မ်ားရယူနိင္ရန္ ကူညီေပးမည့္အရာကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ တီထြင္လိုက္ပါသည္။ ထို စီမံကိန္း ၿပီးေျမာက္ေသာအခါ
ထိုကဲ့သို႔ေသာ ၀န္ေဆာင္မူအား လုိခ်င္သူမ်ားျပားလာပါသည္။
စီမံကိန္းေလးတစ္ခုမွစတင္မူသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ အဓီက လုပ္ငန္းၾကီးျဖစ္သြားပါေတာ့ သည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕လုပ္ေနေသာအရာကို အျမဲတမ္းပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ျမင့္တင္ေနၿပီး လူတိုင္း ကိုယ္ပိုင္ဘာသာစကားျဖင့္အသံုးျပဳနိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

အီးေမး
info@examinare.com

စာတိုက္လိပ္စာ
Examinare AB
Krinova သိပၸံ ပန္းျခံ
SE-၂၉၁၃၉ Kristianstad


အဖြဲ႕အစည္းနံပတ္
SE-၅၅၆၇၇၃-၂၅၉၈

Examinare AB သည္ကိုယ္ပိုင္ ပိုင္ဆိုင္မူျဖစ္သည္