စစ္တမ္းကိရိယာ
 


လိုအပ္ေသာ မွန္ကန္ေသာ စစ္တမ္းေကာက္ယူေသာ ေဆာ့၀ဲ အား သင္ေရြခ်ယ္ပါ

အားလံုးသည္ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ ေခတ္မွီေသာ ျမန္ဆန္ေသာ ကူညီသည့္၀န္ေဆာင္မူမ်ားပါရွိၾကသည္။

 
38
EURO
ေစ်ႏႈန္း / လ / အသုံးျပဳသူ
BUSINESS+
 • 7 ရက္အထိအစမ္းသုံးစြဲျခင္း
 • အကန္႕အသတ္မရွိေသာ အေျဖမ်ား၊ မဲဆႏၵစစ္တမ္းမ်ားႏွင့္ စစ္တမ္းရယူႏိုင္သူမ်ား
 • 3 စစ္တမ္းမ်ား (?)
  (တစ္ျပိဳင္နက္ထဲထုတ္ေ၀ျခင္း)
 • နမူနာမ်ား (?)
 • အီးေမးလ္အေထာက္အပံ့ (?)
 • Live Chat အေထာက္အပံ့ (?)
 • ဖုန္းအေထာက္အပံ့ (?)
POPULAR
85
EURO
ေစ်ႏႈန္း / လ / အသုံးျပဳသူ
UNLIMITED
 • 7 ရက္အထိအစမ္းသုံးစြဲျခင္း
 • အကန္႕အသတ္မရွိေသာ အေျဖမ်ား၊ မဲဆႏၵစစ္တမ္းမ်ားႏွင့္ စစ္တမ္းရယူႏိုင္သူမ်ား
 • အကန္႕အသတ္မရွိေသာစစ္တမ္းမ်ား (?)
 • နမူနာမ်ား (?)
 • ဖုန္းအသုံးျပဳစစ္တမ္းမ်ား
 • အီးေမးလ္အေထာက္အပံ့ (?)
 • Live Chat အေထာက္အပံ့ (?)
 • ဖုန္းအေထာက္အပံ့ (?)
 • Examinare စံႏႈန္းႏွင့္စနစ္မ်ား
 • တစ္ကိုယ္တည္းဆိုင္ရာဆက္သြယ္ျပီးအေထာက္အကူေပးျခင္း
2900
EURO
ေစ်ႏႈန္း / ႏွစ္ / အသုံးျပဳသူ ၅ ေယာက္
UNLIMITED TEAM
 • ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ကိုဆက္သြယ္ပါ။
 • အကန္႕အသတ္မရွိေသာ အေျဖမ်ား၊ မဲဆႏၵစစ္တမ္းမ်ားႏွင့္ စစ္တမ္းရယူႏိုင္သူမ်ား
 • အကန္႕အသတ္မရွိေသာစစ္တမ္းမ်ား (?)
 • နမူနာမ်ား (?)
 • ဖုန္းအသုံးျပဳစစ္တမ္းမ်ား
 • အီးေမးလ္အေထာက္အပံ့ (?)
 • Live Chat အေထာက္အပံ့ (?)
 • ဖုန္းအေထာက္အပံ့ (?)
 • Examinare စံႏႈန္းႏွင့္စနစ္မ်ား
 • တစ္ကိုယ္တည္းဆိုင္ရာဆက္သြယ္ျပီးအေထာက္အကူေပးျခင္း
 • INHOUSE DATABASE SERVER

 

ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ ဆရာမ်ား အတြက္ စစ္တမ္းကိရိယာမ်ား

ခိုင္မာေသာ စစ္တမ္းကိရိယာမ်ားျဖင့္ သင္၏ ပညာေရးအေတြ႕အၾကံဳကို ျမွင့္တင္လိုက္ပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ ဆရာမ်ားအတြက္ Examinare ကမ္းပတ္စ္ထုတ္လုပ္ေရး ရိွပါသည္။ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ၾကည့္ပါ။

ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ တင္ျပခ်က္ကို ၾကည့္ပါ ဆရာမ်ားအတြက္ တင္ျပခ်က္ကို ၾကည့္ပါFAQ (ေမးေလ့ရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ား)

ယခုပဲ စမ္းသံုးၾကည့္လိုက္ပါ


၀င္မည္ ဘာလို႕ႏွစ္ခုျဖစ္ေနပါသလဲ။

ပထမ ၀င္မည္ဟာ သုံးစြဲသူနယ္ပယ္ျဖစ္ပါတယ္။ သုံးစြဲသူနယ္ပယ္ထဲမွာေတာ့ သင့္ ေငြေၾကးစာရင္းမ်ား ႏွင့္စာခ်ဳပ္မ်ားကိုစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ပါတယ္။ စစ္တမ္းကိရိယာဟာ ၀င္မည္ ဆုိတဲ့ေနရာသီးသန္႕ရွိျပီးေတာ့ ေငြေၾကးစာရင္းကိစၥမ်ားမွသီးသန္႕စီခြဲျခားထားပါတယ္။ အလုပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာေတာ့ မန္ေနဂ်ာေတြဟာ ေငြေၾကးစာရင္းကိစၥမ်ားကိုကိုင္တြယ္ျပီး အလုပ္သမားေတြက စစ္တမ္းကိရိယာ ထဲကိုသာ၀င္ေရာက္ကိုင္တြယ္ေလ႕ရွိပါတယ္။

ခရစ္ဒစ္ကဒ္နဲ႔ေငြေခ်ျခင္းဟာဘယ္လိုအမ်ိဳးအလုပ္လုပ္တာျဖစ္ပါသလဲ။

သင့္အေကာင့္ဟာ အစမ္းသုံးစြဲခ်ိန္ျပီးေနာက္ပိုင္းမွာတစ္လစာသက္တမ္းတိုးရမွာျဖစ္ျပီး ေနာက္လေတြမွာလဲထိုအခ်ိန္မွာပဲလစဥ္ေပးသြင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္အေနနဲ႔ ဇြန္လ ၁၄ မွာစာရင္းေပးသြင္းလိုက္တယ္ဆိုရင္ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႕မွာ အစမ္းသုံးစြဲခြင့္ဟာကုန္ဆုံးမွာျဖစ္ျပီးပထမလအတြက္ အခေၾကးေငြကိုသင့္ခရစ္ဒစ္ကဒ္ထဲမွႏႈတ္ယူသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ေငြေခ်မႈကိုျငင္းပယ္ရင္ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ။

သင့္ရဲ႕ေပးေခ်မႈဟာျငင္းပယ္ခံခဲ့ရလွ်င္ စနစ္မွ သုံးရက္အတြင္းအၾကိမ္အနည္းငယ္ခန္႔ျပန္လည္ၾကိဳးစားၾကည့္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ေဆာင္၍မရခဲ့ပါက စာခ်ဳပ္ကိုဖ်က္သိမ္းမွာျဖစ္ျပီး အခ်က္အလက္မ်ားကိုလဲဖ်က္သိမ္းမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ့္ရဲ့ ခရစ္ဒစ္ကဒ္ကိုဘယ္လို႔ update လုပ္မလဲ။

သုံးစြဲသူနယ္ပယ္ထဲ၀င္ေရာက္ျပီး အထဲမွာသင့္ ခရစ္ဒစ္ကဒ္ရဲ႕အခ်က္အလက္အေသးစိတ္ေတြကိုေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။ သင္ေျပာင္းလဲျပီးေနာက္ပိုင္းမွာ စနစ္မွာ အခ်က္အလက္အသစ္ေတြနဲ႕ထပ္မံၾကိဳးစားၾကည့္ပါလိမ့္မယ္။

၀န္ေဆာင္မႈကိုအဆင့္ဘယ္လိုျမွင့္တင္ရမလဲ။

ေရာင္း၀ယ္ေရးဌာနကိုဆက္သြယ္ပါ။ သူတို႕မွ ျမွင့္တင္မႈကိုလုပ္ေဆာင္ေပးပါလိမ့္မယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနေတြမွာ သင့္အေနနဲ႕ သုံးစြဲသူနယ္ပယ္ထဲကေနျပီး ဒစ္ဂ်စ္တယ္စာခ်ဳပ္ တစ္ခုမွာလက္မွတ္ေရးထိုးရပါလိမ့္မယ္။

ေငြလႊဲျခင္းနဲ႕ေပးေခ်ႏိုင္ပါသလား။

တစ္ႏွစ္တစ္ခါေငြေပးေခ်ျခင္းသို႕မဟုတ္ စီမံကိန္းအလိုက္ေငြေပးေခ်ျခင္းတုိ႔ျပဳလုပ္ခ်င္တယ္ဆိုပါက ေဖာင္တင္ႏိုင္ျပီး လက္ခံေၾကာင္းစာျပန္ရရွိသြားမွာပါ။ ျပည့္မွီရမယ့္အရည္ေသြးေတြအတြက္အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြကို ေအာက္ပါ လင့္ခ္မွာၾကည့္ရွဳႏိုင္ပါတယ္။

https://myzone.examinare.com/mm/contract/

ကြ်န္ေတာ့္ရယူေနတဲ့၀န္ေဆာင္မႈကိုခဏရပ္ဆိုင္းထားျပီးေနာက္မွျပန္လည္ရယူလို႔ရလား။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္ကေနျပီး သင့္ အခ်က္အလက္ေတြကိုအခမဲ့သိမ္းဆည္းထားတာမ်ိဳးလက္မခံေပမယ့္ အခေၾကးေငြတစ္ခုေပးျပီး သင့္အခ်က္အလက္ေတြကို ၉ လ အထိသိမ္းဆည္းေပးထားႏိုင္တဲ့နည္းလမ္းတစ္ခုေတာ့ရွိပါတယ္။ ထိုသိမ္းဆည္းထားတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာေတာ့ အျခားေသာအျပင္၀န္ေဆာင္မႈေတြကိုအသုံးျပဳႏိုင္မွာမဟုတ္ေပမယ့္ API လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔ Login ၀င္ယူျခင္းေတြကေတာ့အလုပ္လုပ္ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။

Examinare စံႏႈန္းႏွင့္စနစ္မ်ား

ယခုပဲ စမ္းသံုးၾကည့္လိုက္ပါ

 

 

ေမးခြန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား / စစ္တမ္းအခ်က္အလက္မ်ား။ examinare.tv

ယခုပဲ စမ္းသံုးၾကည့္လိုက္ပါ
Business+ Unlimited
examinare.tvတစ္ခုထက္ပိုေသာအေျဖမ်ားထဲမွတစ္ခုေရြးျခယ္ရေသာေမးခြန္း (အေျဖမွန္တစ္ခု)
examinare.tvတစ္ခုထက္ပိုေသာအေျဖမ်ားထဲမွတစ္ခုေရြးျခယ္ရေသာေမးခြန္း (အေျဖမွန္တစ္ခုမွမပါ သို႕မဟုတ္တစ္ခုထက္မကပါရွိႏိုင္)
examinare.tvၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာစာသားေရးထည့္ႏိုင္ေသာေမးခြန္း (မွန္ကန္တဲ့အေျဖတစ္ခုသာေရးထည့္ရန္)
examinare.tvOSGOOD-စေကး(ထပ္တူဆင္တူတဲ့အခ်က္အလက္ေတြပါရွိေသာစေကး)
examinare.tvGradient စေကး
examinare.tvၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာစာသားေရးထည့္ႏိုင္ေသာေမးခြန္း (မွန္ကန္တဲ့အေျဖမ်ားေရးထည့္ရန္)
examinare.tvညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားထည့္မည္။
examinare.tvေဖာင္မ်ားအေနျဖင့္ထုတ္ေ၀မည္။
examinare.tvဓာတ္ပုံမ်ားထည့္မည္။
examinare.tvအသံဖိုင္မ်ားထည့္မည္။ (Flash Player လိုအပ္သည္။)
နမူနာမ်ား

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြႏွင့္ဒီဇိုင္း examinare.tv

ယခုပဲ စမ္းသံုးၾကည့္လိုက္ပါ
Business+ Unlimited
examinare.tvကိုယ္ပိုင္ဒီဇိုင္းျဖင့္ဖန္တီးထားေသာ တံဆိပ္အမ်ိဳးအစား
examinare.tvစာသားအၾကီးခ်ဲ႔ၾကည့္ရွဳျခင္း
examinare.tvတစ္ခ်က္ထဲႏွိပ္ျပီးခ်ိန္ညွိႏိုင္တဲ့အေရာင္ခ်ိန္ညွိႏိုင္မႈ။
CSS ကြ်မ္းက်င္အေထာက္အပံ့မ်ား
examinare.tvၾကိဳက္သလိုျပင္ဆင္ႏိုင္တဲ့ ၾကိဳဆိုေရးစာမ်က္ႏွာ
examinare.tvၾကိဳက္သလိုျပင္ဆင္ႏိုင္တဲ့ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းစာမ်က္ႏွာ
examinare.tvSkip-Logic
အလိုအေလွ်ာက္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း
examinare.tvSMS-IN နည္းပညာ

ျဖန္႔ေ၀ျခင္း။

ယခုပဲ စမ္းသံုးၾကည့္လိုက္ပါ
Business+ Unlimited
examinare.tvအီးေမးလ္
examinare.tvSMS
examinare.tv၀က္ဘ္ဆိုဒ္ / မိုဘိုင္းလ္ လင္ခ့္
QR ကုဒ္
Facebook
examinare.tv Examinare API
Excel မွ တံု႕ျပန္သူမ်ားတင္သြင္း
examinare.tvမိုဘိုင္းလ္ APPS API
examinare.tvဖန္သားျပင္ေပၚတြင္အလိုေလ်ာက္ေပၚလာမည့္ဖိတ္ၾကားခ်က္မ်ား

အစီအရင္ခံျခင္း examinare.tv

ယခုပဲ စမ္းသံုးၾကည့္လိုက္ပါ
Business+ Unlimited
ဖန္သားျပင္ေပၚရွိရလဒ္မ်ား
ၾကက္ေျခခတ္ပုံမဲစာရင္း
အခ်က္အလက္အၾကမ္း တင္ပို႕ျခင္း
Excel
Word
PDF
SPSS

လုံျခဳံေရး

ယခုပဲ စမ္းသံုးၾကည့္လိုက္ပါ
Business+ Unlimited
SSL-encryption
မုိဘိုင္းလ္ SSL ဖြင့္ျခင္း/ပိတ္ျခင္း
အမည္မသိကြက္ကီးမ်ား
အခ်ိန္ျပည့္ေစာင့္ၾကည့္ေပးျခင္း။

စစ္တမ္းမွလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခ်က္မ်ား။

ယခုပဲ စမ္းသံုးၾကည့္လိုက္ပါ
Business+ Unlimited
၀က္ဘ္ဆိုဒ္မဲေပးမႈ
SMS မဲေပးမႈ
Twitter မွတစ္ဆင့္ မဲေပးျခင္း
ခ်က္ခ်င္းရႏိုင္တဲ့ရလဒ္မ်ား
ရလဒ္မ်ားကို Excel သို႕တင္ပို႕မည္။
IP လိပ္စာပိတ္ဆို႕မႈ  

အေထာက္အကူ

ယခုပဲ စမ္းသံုးၾကည့္လိုက္ပါ
Business+ Unlimited
English, Swedish, Ukrainian & Russian
အီးေမးလ္အေထာက္အပံ့
Live Chat အေထာက္အပံ့
ဖုန္းအေထာက္အပံ့
Developer Support  
Integration Support  

စစ္တမ္းဘာသာစကား

ယခုပဲ စမ္းသံုးၾကည့္လိုက္ပါ
Business+ Unlimited
UTF-8 Encoding
LTR ႏွင့္ RTL
ဘာသာစကား (36)
 • မြန်မာစာ (Burmese)
 • Swedish (Svenska)
 • English US (English US)
 • Icelandic (Icelandic)
 • English UK (English UK)
 • German (Deutsch)
 • Thai (ไทย)
 • Norweigan (Norsk)
 • Danish (Dansk)
 • French (Français)
 • Spanish (Español)
 • Japanese (日本語)
 • Simplified Chinese (简体中文)
 • Arabic (العربية)
 • Russian (Русский)
 • Portuguese (Português)
 • Portoguese Brazil (Portuguese BRAZIL)
 • Hindi (हिंदी)
 • Filipino (Tagalog)
 • Finnish (Suomi)
 • Dutch (Nederlands)
 • Italian (Italiano)
 • Polish (Polski)
 • Hebrew (עברית)
 • Ukrainian (Українська)
 • Greek (Ελληνικα)
 • Turkish (Türkçe)
 • Macedonian (Македонски)
 • Lithuanian (Lietuvos)
 • Czech (Czech)
 • Afrikaans (Afrikaans)
 • Estonian (Estonian)
 • Swahili (Swahili)
 • Korean (한국의)
 • Serbian (српски)
 • Indonesian (bahasa Indonesia)