စစ္တမ္းကိရိယာ
 


လိုအပ္ေသာ မွန္ကန္ေသာ စစ္တမ္းေကာက္ယူေသာ ေဆာ့၀ဲ အား သင္ေရြခ်ယ္ပါ

အားလံုးသည္ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ ေခတ္မွီေသာ ျမန္ဆန္ေသာ ကူညီသည့္၀န္ေဆာင္မူမ်ားပါရွိၾကသည္။

 
38
EURO
ေစ်ႏႈန္း / လ / အသုံးျပဳသူ
BUSINESS+
 • 7 ရက္အထိအစမ္းသုံးစြဲျခင္း
 • အကန္႕အသတ္မရွိေသာ အေျဖမ်ား၊ မဲဆႏၵစစ္တမ္းမ်ားႏွင့္ စစ္တမ္းရယူႏိုင္သူမ်ား
 • 3 စစ္တမ္းမ်ား (?)
  (တစ္ျပိဳင္နက္ထဲထုတ္ေ၀ျခင္း)
 • နမူနာမ်ား (?)
 • အီးေမးလ္အေထာက္အပံ့ (?)
 • Live Chat အေထာက္အပံ့ (?)
 • ဖုန္းအေထာက္အပံ့ (?)
POPULAR
85
EURO
ေစ်ႏႈန္း / လ / အသုံးျပဳသူ
UNLIMITED ACCOUNT
 • 7 ရက္အထိအစမ္းသုံးစြဲျခင္း
 • အကန္႕အသတ္မရွိေသာ အေျဖမ်ား၊ မဲဆႏၵစစ္တမ္းမ်ားႏွင့္ စစ္တမ္းရယူႏိုင္သူမ်ား
 • အကန္႕အသတ္မရွိေသာစစ္တမ္းမ်ား (?)
 • နမူနာမ်ား (?)
 • ဖုန္းအသုံးျပဳစစ္တမ္းမ်ား
 • အီးေမးလ္အေထာက္အပံ့ (?)
 • Live Chat အေထာက္အပံ့ (?)
 • ဖုန္းအေထာက္အပံ့ (?)
 • Examinare စံႏႈန္းႏွင့္စနစ္မ်ား
 • တစ္ကိုယ္တည္းဆိုင္ရာဆက္သြယ္ျပီးအေထာက္အကူေပးျခင္း
150
EURO
ေစ်ႏႈန္း / လ / အသုံးျပဳသူ
UNLIMITED SERVER
 • ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ကိုဆက္သြယ္ပါ။
 • အကန္႕အသတ္မရွိေသာ အေျဖမ်ား၊ မဲဆႏၵစစ္တမ္းမ်ားႏွင့္ စစ္တမ္းရယူႏိုင္သူမ်ား
 • အကန္႕အသတ္မရွိေသာစစ္တမ္းမ်ား (?)
 • နမူနာမ်ား (?)
 • ဖုန္းအသုံးျပဳစစ္တမ္းမ်ား
 • အီးေမးလ္အေထာက္အပံ့ (?)
 • Live Chat အေထာက္အပံ့ (?)
 • ဖုန္းအေထာက္အပံ့ (?)
 • Examinare စံႏႈန္းႏွင့္စနစ္မ်ား
 • တစ္ကိုယ္တည္းဆိုင္ရာဆက္သြယ္ျပီးအေထာက္အကူေပးျခင္း
 • INHOUSE DATABASE SERVER
 • ကုန္ပို႕လႊာႏွင့္ေငြေခ်မည္။
ေမးခြန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား / စစ္တမ္းအခ်က္အလက္မ်ား။ Business+ Unlimited
examinare.tvတစ္ခုထက္ပိုေသာအေျဖမ်ားထဲမွတစ္ခုေရြးျခယ္ရေသာေမးခြန္း (အေျဖမွန္တစ္ခု)
examinare.tvတစ္ခုထက္ပိုေသာအေျဖမ်ားထဲမွတစ္ခုေရြးျခယ္ရေသာေမးခြန္း (အေျဖမွန္တစ္ခုမွမပါ သို႕မဟုတ္တစ္ခုထက္မကပါရွိႏိုင္)
examinare.tvၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာစာသားေရးထည့္ႏိုင္ေသာေမးခြန္း (မွန္ကန္တဲ့အေျဖတစ္ခုသာေရးထည့္ရန္)
examinare.tvOSGOOD-စေကး(ထပ္တူဆင္တူတဲ့အခ်က္အလက္ေတြပါရွိေသာစေကး)
examinare.tvGradient စေကး
examinare.tvၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာစာသားေရးထည့္ႏိုင္ေသာေမးခြန္း (မွန္ကန္တဲ့အေျဖမ်ားေရးထည့္ရန္)
examinare.tvညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားထည့္မည္။
examinare.tvေဖာင္မ်ားအေနျဖင့္ထုတ္ေ၀မည္။
examinare.tvဓာတ္ပုံမ်ားထည့္မည္။
examinare.tvအသံဖိုင္မ်ားထည့္မည္။ (Flash Player လိုအပ္သည္။)
နမူနာမ်ား
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြႏွင့္ဒီဇိုင္း Business+ Unlimited
examinare.tvကိုယ္ပိုင္ဒီဇိုင္းျဖင့္ဖန္တီးထားေသာ တံဆိပ္အမ်ိဳးအစား
examinare.tvစာသားအၾကီးခ်ဲ႔ၾကည့္ရွဳျခင္း
examinare.tvတစ္ခ်က္ထဲႏွိပ္ျပီးခ်ိန္ညွိႏိုင္တဲ့အေရာင္ခ်ိန္ညွိႏိုင္မႈ။
CSS ကြ်မ္းက်င္အေထာက္အပံ့မ်ား
examinare.tvၾကိဳက္သလိုျပင္ဆင္ႏိုင္တဲ့ ၾကိဳဆိုေရးစာမ်က္ႏွာ
examinare.tvၾကိဳက္သလိုျပင္ဆင္ႏိုင္တဲ့ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းစာမ်က္ႏွာ
examinare.tvSkip-Logic
အလိုအေလွ်ာက္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း
examinare.tvSMS-IN နည္းပညာ
ျဖန္႔ေ၀ျခင္း။ Business+ Unlimited
examinare.tvအီးေမးလ္
examinare.tvSMS
examinare.tv၀က္ဘ္ဆိုဒ္ / မိုဘိုင္းလ္ လင္ခ့္
QR ကုဒ္
Facebook
examinare.tv Examinare API
Excel မွ တံု႕ျပန္သူမ်ားတင္သြင္း
examinare.tvမိုဘိုင္းလ္ APPS API
examinare.tvဖန္သားျပင္ေပၚတြင္အလိုေလ်ာက္ေပၚလာမည့္ဖိတ္ၾကားခ်က္မ်ား
အစီအရင္ခံျခင္း Business+ Unlimited
ဖန္သားျပင္ေပၚရွိရလဒ္မ်ား
ၾကက္ေျခခတ္ပုံမဲစာရင္း
အခ်က္အလက္အၾကမ္း တင္ပို႕ျခင္း
Excel
Word
PDF
SPSS
လုံျခဳံေရး Business+ Unlimited
SSL-encryption
မုိဘိုင္းလ္ SSL ဖြင့္ျခင္း/ပိတ္ျခင္း
အမည္မသိကြက္ကီးမ်ား
အခ်ိန္ျပည့္ေစာင့္ၾကည့္ေပးျခင္း။
စစ္တမ္းမွလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခ်က္မ်ား။ Business+ Unlimited
၀က္ဘ္ဆိုဒ္မဲေပးမႈ
SMS မဲေပးမႈ
Twitter မွတစ္ဆင့္ မဲေပးျခင္း
ခ်က္ခ်င္းရႏိုင္တဲ့ရလဒ္မ်ား
ရလဒ္မ်ားကို Excel သို႕တင္ပို႕မည္။
IP လိပ္စာပိတ္ဆို႕မႈ  
အေထာက္အကူ Business+ Unlimited
English, Swedish, Ukrainian & Russian
အီးေမးလ္အေထာက္အပံ့
Live Chat အေထာက္အပံ့
ဖုန္းအေထာက္အပံ့
Developer Support  
Integration Support  
စစ္တမ္းဘာသာစကား Business+ Unlimited
UTF-8 Encoding
LTR ႏွင့္ RTL
မြန်မာစာ (Burmese)
SV Swedish (Svenska)
EN English US (English US)
EU English UK (English UK)
DE German (Deutsch)
IT Italian (Italiano)
NO Norweigan (Norsk)
DK Danish (Dansk)
FI Finnish (Suomi)
NL Dutch (Nederlands)
FR French (Français)
ES Spanish (Español)
TH Thai (ไทย)
JP Japanese (日本語)
CN Simplified Chinese (简体中文)
AR Arabic (العربية)
RU Russian (Русский)
PT Portuguese (Português)
PTB Portoguese Brazil (Portuguese BRAZIL)
HI Hindi (हिंदी)
PH Filipino (Tagalog)
PL Polish (Polski)
HE Hebrew (עברית)
UK Ukrainian (Українська)
GR Greek (Ελληνικα)
TR Turkish (Türkçe)
MK Macedonian (Македонски)
IS Icelandic (Icelandic)
LT Lithuanian (Lietuvos)
CZ Czech (Czech)
AF Afrikaans (Afrikaans)
ET Estonian (Estonian)
SW Swahili (Swahili)
KR Korean (한국의)
SR Serbian (српски)
ID Indonesian (bahasa Indonesia)