စစ္တမ္းကိရိယာ

အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

ရွာေဖြမည္။: 

စစ္တမ္းကိရိယာ - အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

သင့္စစ္တမ္းကိုအျခားဘာသာစကားအျဖစ္ဘာသာျပန္မည္။

Examinare စစ္တမ္းကိရိယာဟာသင့္ကို စစ္တမ္းတစ္ခုကိုပဲမတူညီတဲ့ဘာသာစကားေတြနဲ႕ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းကိုေပးႏိုင္ပါတယ္။ သင့္စစ္တမ္းကိုဘာသာျပန္ဆိုဖို႕အတြက္ ဘယ္ဘက္မီႏူးမွာရွိတဲ့ "ဘာသာျပန္ဆိုမည္" ဆိုေသာခလုတ္ကိုႏွိပ္ပါ။

သင့္အေနနဲ႕ ထိုအလုပ္ကိုျပီးေျမာက္ေစရန္အတြက္နည္းလမ္းႏွစ္လမ္းရွိပါတယ္။ သင့္အတြက္အဆင္ေျပေစမယ့္နည္းကိုေရြးျခယ္ပါ။

စစ္တမ္းတစ္ခုထဲမွာပဲ အျခားဘာသာစကားအတြက္ဖိုင္တစ္ခုကိုဖန္တီးပါ။

သင့္အေနနဲ႕သင့္စစ္တမ္းေျဖဆိုသူေတြကို သင့္စစ္တမ္းရဲ႕ဘာသာစကားအမ်ိဳးအစားေတြကိုေျပာင္းလဲေျဖဆိုႏိုင္တဲ့ေရြးျခယ္ခ်က္ေတြေပးခ်င္တယ္ဆုိရင္ဒီေရြးျခယ္ခ်က္ကိုေရြးျခယ္ပါ။ သင့္စစ္တမ္းေျဖဆိုသူေတြဟာ ေရြးျခယ္ႏိုင္တဲ့ဘာသားစကားေတြနဲ႔ဘာသာစကားေရြးျခယ္ခ်က္ေတြကိုေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဘာသာစကားအမ်ိဳးအစားဖိုင္တစ္ခုဖန္တီးရန္အတြက္ ပထမဆုံး သင့္ဘာသာျပန္ဆိုလိုတဲ့ဘာသာစကားကိုအရင္ေရြးျခယ္ပါ။

ေမးခြန္းေတြအတြက္ ဘာသာျပန္ျခင္းေတြနဲ႕အေျဖေရြးျခယ္ခ်က္ေတြကိုမွန္ကန္တဲ့ကြက္လပ္ေတြထဲမွာေရးထည့္ပါ။ ေမးခြန္းတိုင္းရဲ႕ေအာက္မွာ "သိမ္းဆည္းမည္" ဆိုေသာခလုတ္ကိုသင္ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။

ထိုခလုတ္ကိုသင္ေမးခြန္းတစ္ခုကိုဘာသာျပန္ျပီးတိုင္းႏွိပ္ပါ။

သင္ "သိမ္းဆည္းမည္" ဆိုေသာခလုတ္ကုိႏွိပ္ျပီးလွ်င္ထုိခလုတ္သည္အစိမ္းေရာင္အျဖစ္ေျပာင္းသြားလိမ့္မည္။ ထိုေျပာင္းသြားျခင္းသည္ သင့္စစ္တမ္းဘာသာစကားေျပာင္းလဲမႈဖိုင္သည္ Examinare စနစ္ထဲတြင္ေျပာင္းလဲျပီးသြားျပီဟုအဓိပါၸယ္ရပါတယ္။

သင့္အေနနဲ႕အခုသင္အသုံးျပဳေနတဲ့ဘာသာစကားနွင့္ဖိုင္ကိုဖ်က္သိမ္းလိုလွ်င္ စာမ်က္ႏွာရဲ႕အေပၚညာဘက္ေထာင့္တြင္ေတြ႕ရမယ့္ "ဖ်က္မည္" ခလုတ္ကိုႏွိပ္ပါ။ ဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟာျပန္လည္ျပင္ဆင္လို႕မရဘူးဆိုတာကိုသတိျပဳပါ။

သင့္စစ္တမ္းအတြက္ဘာသာျပန္ဆိုခ်က္မ်ားထည့္ျပီး ေမးခြန္းမ်ားအကုန္အလုံးကိုသိမ္းဆည္းကာထိုဘာသာစကားဖိုင္ကိုျပီးေျမာက္ေစမည္။

သင့္အေနနဲ႕မူရင္းေမးခြန္းကိုအေျပာင္းအလဲေတြလုပ္ခဲ့ရင္ သင့္ဘာသာစကားေျပာင္းလဲမႈဖိုင္အတြက္လဲလိုက္ျပီးေျပာင္းလဲသင့္ပါတယ္။ မဟုတ္ရင္သင့္ေမးခြန္းအတြက္ ဘာသာျပန္ဆိုမႈဟာကိုက္ညီမွာမဟုတ္ပါဘူး။

သင့္စစ္တမ္းဖိုင္အတြက္မတူညီတဲ့ဘာသာစကားအမ်ိဳးအစားဖိုင္တစ္ခုဖန္တီးမည္။

သင့္အေနနဲ႕သင့္ စစ္တမ္းကိုဘာသာစကားေျပာင္းလဲေျဖဆိုႏိုင္မႈကိုမထည့္လိုပဲေနာက္ဘာသာစကားတစ္ခုအတြက္ေနာက္စစ္တမ္းတစ္ခုသတ္သတ္ဖန္တီးခ်င္တယ္ဆုိရင္ ဘာသာစကားေျပာင္းလဲမႈစနစ္ကိုေရြးျခယ္ပါ။

ဒီကေနျပီး သင္ဘာသာျပန္ဆိုလိုတဲ့ဘာသာစကားကိုေရြးျခယ္ျပီးလိုအပ္တဲ့ဘာသာျပန္ဆိုမႈကြက္လပ္ေတြကိုျဖည့္ေပးပါ။ စာမ်က္ႏွာရဲ႕ေအာက္ဘက္တြင္ရွိတဲ့ "ဘာသာျပန္ဆိုထားသည့္ဖိုင္အေနနွင့္သိမ္းဆည္းမည္။" ဆိုတဲ့ခလုတ္ကိုေတြ႕ရမွာပါ။ ထိုခလုတ္ဟာဘာသာျပန္ဆိုျပီးသား ".examinare" ဖိုင္အမ်ိဳးအစားကိုဖန္တီးေပးျပီးပုံမွန္အတိုင္း Examinare ရဲ႕ စစ္တမ္းအပိုင္္းကိုတင္သြင္းျပီးျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲႏိုင္မွာပါ။

သင့္အေနနဲ႕သင့္ကြန္ျပဴတာထဲမွာသိမ္းဆည္းထား ".examinare" ဖိုင္ကိုတျခားေသာဘာသာစကားေတြအျဖစ္ဘာသာျပန္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕ဘာသာျပန္ စနစ္ကိုေအာက္ပါလင္ခ့္အတိုင္းသြားေရာက္ၾကည့္ရွဳႏိုင္ပါတယ္။

https://manual.examinare.com/tools/translate/

သင့္ ".examinare" ဖိုင္ကိုအပ္လုဒ္လုပ္ျပီးထိုစနစ္ႏွင့္သင့္ဖိုင္ကိုသင့္ကိုတစ္ေခါက္ေျပာျပခဲ့သလိုပဲဘာသာျပန္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။