စစ္တမ္းကိရိယာ

အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

ရွာေဖြမည္။: 

စစ္တမ္းကိရိယာ - အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

သင့္စစ္တမ္းအတြက္ အစ စာမ်က္ႏွာကိုအသက္၀င္စတင္မည္။

သင့္စစ္တမ္းလႊာကိုပထမဆုံးအေနနဲ႕ေျဖဆိုသူေတြကို အခ်က္အလက္ေတြအျပည့္အစုံပါတဲ့ စာမ်က္ႏွာ္တစ္ခုျပသခ်င္တယ္ဆုိရင္ သင့္အေနနဲ႕ စတင္ရန္စာမ်က္ႏွာကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ စစ္တမ္းမ်ား ထဲမွ သင္ျပင္ဆင္လိုသည့္စစ္တမ္းကို ျပင္ဆင္မည္ႏွိပ္ပါ။ မီႏူးမွာေတြ႕ရမယ့္ "ဒီစစ္တမ္းအတြက္ အစစာမ်က္ႏွာတစ္ခုဖန္တီးမည္" ကိုႏွ်ိပ္ျပီး ေပၚလာေသာေနရာတြင္ စာသားမ်ားရိုက္ထည့္ႏိုင္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႕ အစစာမ်က္ႏွာကိုဖ်က္သိမ္းခ်င္တယ္ဆိုရင္ "အစစာမ်က္ႏွာကိုျပင္ဆင္မည္" ကိုႏွိပ္ျပီး "အစစာမ်က္ႏွာအသုံးမျပဳပါ" ဆိုေသာေရြးျခယ္မႈကိုႏွိပ္ပါ။

သတိျပဳရန္ : သင္အစစာမ်က္ႏွာ္အသုံးျပဳရန္ဖြင့္လွစ္လိုက္လွ်င္ မီႏူးမွေရြးျခယ္ခ်က္သည္ "အစစာမ်က္ႏွာဖန္တီးမည္" မွ " အစစာမ်က္ႏွာျပင္ဆင္မည္" သို႕ေျပာင္းလဲသြားပါလိမ့္မည္။