ေမးခြန္းအကုန္လုံးကိုစာမ်က္ႏွာတစ္မ်က္ႏွာထဲႏွင့္ျပသပါ။

ေမးခြန္းတစ္ခုကိုစာမ်က္ႏွာ္တစ္မ်က္ႏွာမဟုတ္ပဲေမးခြန္းမ်ားအကုန္လုံးကို စာမ်က္ႏွာတစ္ခုထဲတြင္ျပသလိုပါက ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားအတိုင္းလုပ္ေဆာင္ပါ။

၁. သင္ဖန္တီးထားတဲ့ စစ္တမ္းကိုသြားေရာက္ျပီး ျပင္ဆင္မည္သို႕သြားေရာက္ပါ။ သို႕မဟုတ္ စစ္တမ္းအသစ္ဖန္တီးကာ ေမးခြန္းမ်ားကိုအရင္ထည့္ပါ။
၂. ဘယ္ဘက္တြင္ေတြ႕ရမည့္"ပိုမိုရႈပ္ေထြးေသာစည္းကမ္းခ်က္မ်ား" ကိုႏွိပ္ပါ။
၃. "ၤForm" ဆိုေသာစာသားေအာက္မွခလုတ္ကိုဖြင့္လုက္ျပီး သင့္ကိုျပသမည့္ စာသားကိုအတည္ျပဳလိုက္ပါ။

အခုဆိုလွ်င္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္အတြက္ေကာ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ားအတြက္ ေမးခြန္းအားလုံးကိုစာမ်က္ႏွာတစ္ခုထဲႏွင့္ၾကည့္ရွဳႏိုင္ပါျပီ။