စစ္တမ္းကိရိယာ

အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

ရွာေဖြမည္။: 

စစ္တမ္းကိရိယာ - အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

ေမးခြန္းမ်ားကိုျပန္လည္စီမည္။

သင့္စစ္တမ္းထဲမွာ ေမးခြန္းတစ္ခုအသစ္တစ္ခုဖန္တီးပါက စစ္တမ္းရဲ႕ေနာက္ဆုံးမွာအလိုအေလွ်ာက္ထပ္ေပါင္းထည့္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႕ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခ်င္တယ္ဆိုလွ်င္ "ေမးခြန္းမ်ားကိုေနရာေရႊ႕ေျပာင္းမည္" ကိုႏွိပ္ျပီးလြယ္ကူစြာဆြဲယူေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ပါတယ္။ ျပီးလွ်င္ "သိမ္းဆည္းမည္" ဟုေရးသားထားတဲ့ခလုတ္ကိုႏွိပ္ေပးပါ။