စစ္တမ္းကိရိယာ

အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

ရွာေဖြမည္။: 

စစ္တမ္းကိရိယာ - အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

ဓာတ္ပုံသို႔မဟုတ္ အျခား File တစ္ခုထည့္မည္။

သင့္အေနနဲ႕ သင့္ရဲ႕ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူေတြကို ပုံတစ္ပုံ ျပသခ်င္ရင္သို႕မဟုတ္ MP3 အသံဖိုင္တစ္ခုဖြင့္ျပခ်င္ရင္ သင့္ေမးခြန္းေတြမွာေအာက္ပါအတိုင္းဖိုင္ေတြကို ထည့္သြင္းႏိုင္ပါတယ္။

"စစ္တမ္းမ်ား" မွတစ္ဆင့္ "ျပင္ဆင္မည္" ကိုသြားျပီး စစ္တမ္းျပင္ဆင္မႈကိုစတင္ပါ။

သင္ဖိုင္ေတြထည့္ခ်င္တဲ့ ေမးခြန္းကိုရွာျပီး "ဖိုင္မ်ားထည့္ေပါင္းမည္" ဆိုတဲ့ေရြးျခယ္ခ်က္ကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။ အခုဆိုရင္ "ဖိုင္ေရြးျခယ္မည္" ကိုႏွိပ္ျပီးသင့္ဖိုင္ကိုထည့္သြင္းႏိုင္ပါျပီ။ ဖိုင္ေရြးျခယ္ျပီးလွ်င္ "သိမ္းဆည္းမည္" ဟုေရးသားထားတဲ့ ခလုတ္ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။

သင္လိုခ်င္သေလာက္ ဖိုင္ေတြကိုထည့္ႏိုင္ေပမယ့္ သင့္စစ္တမ္းအတြက္အေျဖႏႈန္းကေလွ်ာ႕က်သြားႏိုင္တယ္ဆိုတာသတိျပဳပါ။