စစ္တမ္းကိရိယာ

အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

ရွာေဖြမည္။: 

စစ္တမ္းကိရိယာ - အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

သင့္စစ္တမ္းရဲ႕အျပင္အဆင္ကိုေျပာင္းလဲမည္။

Examinare မွာ သင့္အေနနဲ႕ သင့္ရဲ႕ စစ္တမ္းအတြက္အျပင္အဆင္တစ္ခုထက္မကဖန္တီးလို႕ရပါတယ္။ တံဆိပ္မ်ား၊ အေရာင္မ်ား ႏွင့္ သင့္ "ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း" စာသားမ်ား အင္တာနက္လင့္ခ္မ်ားလဲထည့္သြင္းႏိုင္ပါတယ္။ ခ်ိန္ညွိျခင္းနဲ႕ဖန္တီးျခင္းတုိ႕အတြက္အဆင့္လိုက္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိုေအာက္မွာရွာေဖြဖတ္ရွဳႏိုင္ပါတယ္။ အျပင္အဆင္ကိုေျပာင္းလဲခ်င္တယ္ဆုိရင္ "အျပင္အဆင္" ကိုႏွိပ္ပါ။ ျပီးရင္သင္အသုံးျပဳခ်င္တဲ့ အျပင္အဆင္ကိုေရြးျခယ္ေျပာင္းလဲျပီး "ေျပာင္းလဲမည္" ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။

အျပင္အဆင္အသစ္ဖန္တီးမည္။ / အျပင္အဆင္ျပဳျပင္မည္။

တံဆိပ္မ်ား၊ အေရာင္မ်ား ႏွင့္ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းစာသားမ်ားကိုေျပာင္းလဲလိုလွ်င္ "စည္းကမ္းခ်က္မ်ား" "အျပင္အဆင္" ကိုသြားျပီး ဘယ္ဘက္မီႏူးမွာေတြ႕ရမယ့္ "တံဆိပ္ အပ္ပ္လုဒ္ လုပ္မည္" ၊ အေရာင္ေျပာင္းလဲမည္ ႏွင့္ "ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း" စာသားမ်ားအခ်က္အလက္မ်ားေရးထည့္မည္တုိ႕ကိုအသုံးျပဳျပီးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။

အျပင္အဆင္အသစ္တစ္ခုဖန္တီးလိုပါက မီႏူးထဲမွာေတြ႕ရမယ့္ "အသစ္ဖန္တီးမည္" ကိုႏွိပ္ျပီးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သင့္အေကာင့္ထဲမွာေတာ့အျမဲတမ္း မူရင္းဒီဇုိင္းအျပင္အဆင္အလြတ္တစ္ခုရွိေနမွာပါ။