သင္စစ္တမ္းအတြက္ ဘာသာစကားေျပာင္းလဲမည္။

Examinare နဲ႕စစ္တမ္းဖန္တီးတဲ့အခါမွာ စစ္တမ္းဟာ သင့္အေကာင့္ရဲ႕ ဘာသာစကားေရြးျခယ္ထားတဲ့အတိုင္း ဖန္တီးမွာျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူေတြအတြက္ အျခားဘာသာစကားနဲ႕ဖတ္ရွဳလိုတယ္ဆိုရင္ "ဘာသာစကားေျပာင္းလဲမည္" ကိုႏွိပ္ျပီး သင္အသုံးျပဳခ်င္တဲ့ ဘာသာစကားကိုေရြးျခယ္ကာ "သိမ္းဆည္းမည္" ကိုျပန္ႏွိပ္ျပီးေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။