စစ္တမ္းကိရိယာ

အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

ရွာေဖြမည္။: 

စစ္တမ္းကိရိယာ - အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားထပ္မံထည့္လိုလွ်င္စာေရးထည့္ေပးပါ။

တစ္ခါတစ္ေလမွာ သင့္ရလဒ္ေတြထိမပါသြားမယ့္ ရွင္းျပတဲ့စာသားတစ္ခုကိုေဖာ္ျပေပးရန္လိုအပ္လာမွာပါ။ အဲ့လိုလုပ္ေဆာင္ဖို့ဆုိရင္ စစ္တမ္းျပဳျပဳျခင္းအဆင့္သို႕"စစ္တမ္းမ်ား" မွတစ္ဆင့္ " ျပင္ဆင္မည္" သို႕သြားေရာက္ပါ။ သင္စာသားထည့္လိုတဲ့ ေမးခြန္းကိုရွာေဖြျပီး "ညႊႊန္ၾကားခ်က္မ်ား" ကိုႏွိပ္ပါ။ ဒီကေနျပီး ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကို ေမးခြန္းအေပၚမွာ သို႕မဟုတ္ ေအာက္မွာေဖာ္ျပႏိုင္ရန္ေရြးျခယ္လို႕ရပါတယ္။ ေမးခြန္းအတြက္စာသားထည့္ျပီးရင္ေတာ့ "သိမ္းဆည္းမည္" ဆိုတဲ့ ခလုတ္ကိုႏွိပ္ျပီးသိမ္းဆည္းႏိုင္ပါတယ္။

သင့္အေနနဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္စာသားကိုဖ်က္ပယ္ျခင္တယ္ဆိုရင္ အေပၚမွာျပထားသည့္အတိုင္း "ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား" ကိုသြားျပီး ေရးသားထားတဲ့စာသာကိုဖ်က္ျပီး "သိမ္းဆည္းမည္" ဆိုတဲ့ခလုတ္ကိုႏိွပ္ပါ။