စစ္တမ္းကိရိယာ

အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

ရွာေဖြမည္။: 

စစ္တမ္းကိရိယာ - အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

စစ္တမ္းမ်ား တင္ပို႕/တင္သြင္း ျခင္း။

သင့္စစ္တမ္းေတြအားတင္ပို႕ျခင္း

တစ္ခါတစ္ေလမွာသင့္အေနနဲ႕ သင္စစ္တမ္းလႊာေတြကို သင့္ရဲ႕ဘာသာျပန္သူ သို႕မဟုတ္ Examinare အေကာင့္အသုံးျပဳသူတစ္ေယာက္ထံကိုလႊဲေျပာင္းေပးရန္ တင္သြင္းဖို႕လိုအပ္လာပါလိမ့္မယ္။ ဒီေအာက္ကအဆင့္ေတြအတိုင္းအဲ့ဒီလိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။

၁။ "စစ္တမ္းမ်ား" ကိုသြားျပီးသင္တင္ပို႕လိုတဲ့စစ္တမ္းအေပၚမွာ " ျပင္ဆင္မည္" ကိုႏွိပ္ပါ။

၂။ "ေဒါင္းလုဒ္" ကိုႏွိပ္ျပီး ဖိုင္ကိုသင့္ကြန္ျပဴတာထဲသိမ္းဆည္းထားလိုက္ပါ။

သင့္စစ္တမ္းေတြကို တင္သြင္းျခင္း။

တစ္ခါတစ္ေလမွာ ဘာသာျပန္ထားတဲ့သင့္စစ္တမ္းကို သို႕မဟုတ္အျခား Examinare ကိုအသုံးျပဳသူတစ္ေယာက္ဆီက စစ္တမ္းကိုတင္ပို႕ရန္လိုလာပါလိမ့္မယ္။

၁. "စစ္တမ္းမ်ား" ကိုသြားျပီး "တင္သြင္းမည္" ကိုႏွိပ္ပါ။

၂. သင့္ဖိုင္ကို အပ္ပ္လုဒ္ (Upload) လုပ္ပါ။

၃. သင္ျပင္ဆင္စရာရွိတာျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ေနာက္ဆုံးတစ္ေခါက္ထပ္မံစစ္ေဆးပါ။