သင့္ စစ္တမ္းထဲမွ အလြတ္ျဖစ္ေနေသာမဲမ်ား။

သင္စစ္တမ္းကို အစမ္းစစ္ေဆးအသုံးျပဳၾကည့္စဥ္မွာရရွိခဲ့တဲ့သင့္ မဲဆႏၵမ်ားကိုပယ္ဖ်က္ျပီး အမွန္တကယ္စတင္ရန္ ရလဒ္ထဲတြင္သင့္ရဲ႕အစမ္းစစ္ေဆးမႈမဲဆႏၵေတြကုိမပါလာေစလိုပါကေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအတိုင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါ။

"စစ္တမ္းမ်ား" မွတစ္ဆင့္ သင္ျပဳျပင္လိုသည့္ စစ္တမ္းရွိသည့္အတန္းႏွင့္တစ္တန္းထဲေတြ႔ရမည့္ "ျပဳျပင္မည္။" သို႕သြားပါ။ "မဲဆႏၵ မ်ားကိုပယ္ဖ်က္မည္" ကိုႏွိပ္ပါ။

သတိထားပါ။ ဒီအဆင့္ဟာသင့္ရဲ့ မဲဆႏၵေတြကိုအကုန္ဖ်က္သိမ္းမွာျဖစ္ျပီးျပန္လည္ရုပ္သိမ္း၍မရပါဘူး