စစ္တမ္းကိရိယာ

အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

ရွာေဖြမည္။: 

စစ္တမ္းကိရိယာ - အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ထည့္ေပါင္း/ေျပာင္းလဲမည္။

အခ်ိဳ႕ေသာစစ္တမ္းေတြမွာ သင့္အေျဖအေပၚမႈတည္ျပီး အခ်ိဳ႕ေသာ ေမးခြန္းတဲ့ကို ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ခ်င္တာမ်ိဳးေတြျဖစ္တတ္မွာပါ။ "လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ထည့္ေပါင္း/ေျပာင္းလဲမည္။" ဆိုတဲ့ခလုပ္ကိုႏွိပ္ျပီးထိုကဲ့သိုျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႕ စစ္တမ္းေျဖဆိုရာမွာ ခ်န္လွပ္ခဲ့မည္ ဆိုတဲ့ေရြးျခယ္စရာတစ္ခုကို ေနာက္ေမးခြန္းတစ္သို႕ေက်ာ္သြားႏိိုင္ရန္ သို႕မဟုတ္ စစ္တမ္းကိုပိတ္ျပီးရလဒ္မ်ားကိုမွတ္သားႏိုင္ရန္ထည့္သြင္းႏိုင္ပါတယ္။