စစ္တမ္းကိရိယာ

အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

ရွာေဖြမည္။: 

စစ္တမ္းကိရိယာ - အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

စစ္တမ္း ဖန္တီး/ျပင္ဆင္မည္။

စစ္တမ္းအသစ္တစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ပါ။

Menu မွာေတြ႕ရမယ့္ "စစ္တမ္းမ်ား" ကို ႏွိပ္ျပီး ေဘးဘက္ Menu မွာေတြ႕ရမယ့္ "စစ္တမ္းအသစ္ဖန္တီးမည္။" ကိုႏွိပ္ပါ။ ( ဖန္တီးျခင္းအပိုင္းကို ေအာက္မွာရွာေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ )

ရွိေနျပီးသာျဖစ္တဲ့စစ္တမ္းတစ္ခုထဲကို ေမးခြန္းအသစ္တစ္ခုထည့္ခ်င္ပါက "စစ္တမ္မ်ား" ကိုသြားေရာက္ျပီး "ျပင္ဆင္မည္။" ကိုႏွိပ္ပါ သင္ျပင္ဆင္ခ်င္တဲ့စစ္တမ္းေတြကိုျပင္ဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

သင့္ စစ္တမ္းရဲ့နာမည္ကိုျဖည့္ေပးပါ။ နာမည္ကို သင့္စစ္တမ္းေျဖဆုိသူေတြမေတြြ႕ရပါဘူး။ ျပီးလွွ်င္ေအာက္တြင္ေတြ႕ရွိရမယ့္ညႊန္ျပခ်က္ေတြအတိုင္း သင့္စစ္တမ္းအတြက္ ေျဖဆိုပုံေတြကို ေရြးျခယ္ပါ။

ိအေျဖတစ္ခုမကပိုျပီးေရြးျခယ္ရတဲ႕ေမးခြန္းမ်ား (ျဖစ္ႏိုင္ပါက တစ္ခုကိုသာေရြးျခယ္ေပးပါ။)

"ိအေျဖတစ္ခုမကပိုျပီးေရြးျခယ္ရတဲ႕ေမးခြန္းမ်ား" ဟာ သင့္ေျဖၾကားသူေတြကို ေမးခြန္းတစ္အတြက္တုံ႔ျပန္မႈတစ္ခုထပ္မကေပးကာ ထိုတုံ႕ျပန္မႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုကိုသာေရြးျခယ္ႏိုင္တဲ့ေမးခြန္းပုံစံမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ေရြးျခယ္ခ်က္အေျဖေတြကို "ေရြးျခယ္ခ်က္မ်ား (တစ္တန္းကိုတစ္ခုစီ)"ဆိုတဲ့ကြက္လပ္ထဲမွာေရးထည့္ပါ၊

သင့္ေျဖဆိုသူေတြကို သင္ေပးထားတဲ့ေရြးျခယ္ခ်က္ေတြမွအျပင္ "အျခား"ဆုိေသာေရြးျခယ္ခ်က္အေနျဖင့္ စာသားေရးထည့္ေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ရန္ သင့္အေနနဲ႕ စာသားေရးထည့္ႏိုင္ေစရန္ "ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာစာသား" ဆိုတဲ့ေရြးျခယ္ခ်က္ကိုႏွိပ္ပါ။

အေျဖတစ္ခုထပ္ပိုျပီးထိုအထဲမွေရြးျခယ္ေျဖဆိုရမည့္ေမးခြန္း (အေျဖတစ္ခုမွမေရြးုျခယ္ျခင္းႏွင့္တစ္ခုထပ္ပိုေရြးျခယ္ႏို္င္)

သင့္စစ္တမ္းေျဖဆိုသူေတြကို ေမးခြန္းတစ္ခုမွာ အေျဖတစ္ထဲထပ္ပိုျပီးေျဖၾကားေစလုိရင္ ဒီအေျဖနည္းလမ္းကိုအသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ဘာမွမေျပာင္းလဲပဲနဂိုအတိုင္းဆိုရင္ ဒီနည္းလမ္းဟာ သင့္စစ္တမ္းကိုေျဖၾကားသူေတြကို ေမးခြန္းကိုမေျဖပဲေက်ာ္သြားေစႏိုင္မွာပါ။

အလိုရွိပါကစာေရးထည့္လို႔ရတဲ့ စာေရးရာေနရာတစ္ခုကိုထည့္ခ်င္ရင္ ေမးခြန္းရဲ႕ေအာက္မွာေတြ႕ရမယ့္ "စာေရးရာေနရာထည့္မည္" ကိုအမွတ္ျခစ္ေပးႏိုင္မွာပါ။

သင့္စစ္တမ္းကိုေျဖၾကားသူေတြအတြက္ ေမးခြန္းကိုေက်ာ္သြားႏိုင္မႈကိုပိတ္ပင္လိုလွ်င္ ဒီစည္းကမ္းကိုေအာက္ပါအတိုင္းသတ္မွတ္္ႏိုင္ပါတယ္။ ျပင္ဆင္ေရးမီႏူးထဲမွ "ပိုမိုရႈပ္ေထြးတဲ့စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား" ကိုႏွိပ္ျပီး "ေမးခြန္းေတြအတြက္အေျဖဗလာမ်ားမရွိေစရ" ဆိုတဲ့ေရြးျခယ္ခ်က္ကို ဖြင့္လိုက္ပါ။

စာသားေရးထည့္ရန္ပါသည့္ ေမးခြန္း

ဒီအေျဖနည္းဟာ သင့္စစ္တမ္းကိုေျဖဆိုသူေတြကို ၾကိဳက္သလိုအေျဖေရးႏိုင္ေစပါတယ္။

ဒီအပိုင္းမွာေဖာ္ျပထားတဲ့ အခ်က္အလက္စာသားေတြကိုသတိျပဳပါ။

OSGOOD-စေကး(ထပ္တူဆင္တူတဲ့အခ်က္အလက္ေတြပါရွိေသာစေကး)

OSGOOD-စေကး ကိုအမ်ားအားျဖင့္ စစ္တမ္းေျဖၾကားသူေတြဆီက brand တစ္ခုကိုသူတုိ႕ဘက္မွဘယ္လိုခံစားရလဲဆိုတာသိရွိရေအာင္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္စိတ္သေဘာထားမ်ားကိုေမးတဲ့ေနရာမွာအသုံးျပဳၾကပါတယ္။ ဒီေမးခြန္းကိုအသုံးျပဳႏိုင္ဖို႕ သင့္အေနနဲ႕ -/+ နယ္ပယ္ေတြမွာ အတန္း ၂တန္းရွိဖို႕လိုအပ္ျပီး ၃ မွ ၇ ၾကား စေကးတစ္ခုကိုေရြးျခယ္ရန္လိုအပ္ပါတယ္။

သင့္အေနနဲ႕ "လူေတြကိုဘယ္လိုသုံးစဲြသူေထာက္ပံံ႔မႈကိုလိုလားသလဲ" စတဲ့ေမးခြန္းေတြပါရွိတဲ့စစ္တမ္းတစ္ခုတည္ေဆာက္ခ်င္ပါက ေနာက္ေရြးျခယ္စရာတစ္ခုျဖစ္တဲ့ "Gradient Scale" ကိုေရြးျခယ္ႏိုင္ပါတယ္။ သင္တစ္ခုမွတ္ထားသင့္တာက Osgood-scale ကို ဒီလိုမ်ုိုးေမးခြန္းေတြနဲ႕အသားက်ေနတဲ့သူေတြကိုပဲေမးသင့္တယ္ဆိုတာပါ။

Gradient Scale (အဆင့္ဆင့္သြားေသာ စေကး)

အဆင့္ဆင့္သြားေသာ စေကးမွာ " သင္ကြ်န္ုပ္တို႕ရဲ႕ _______ ကို ဘယ္လိုခံစားရပါသလဲ" စတဲ့ ေမးခြန္းမ်ိဳးေတြပါရွိေမးျမန္းႏိုင္ျပီး ဒီလိုေမးခြန္းမ်ိဳးနဲ႕ အဆင့္ဆင့္သြားတဲ့စေကးပုံစံနဲ႕ သင့္ကုမၸဏီရဲ႕ ဌာနေတြကို အဆင့္သတ္မွတ္ေ၀ဖန္ႏိုင္တဲ့ အေျဖေတြကိုေပါင္းတြဲႏိုင္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔အျခားေသာ ေမးခြန္းေတြကိုလဲေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

ပထမဆုံးအေနနဲ႕ "ထပ္တူက်ေသာအရာမ်ားၾကားထဲမွ စေကး" အေရအတြက္ကိုေရြးျခယ္ပါ။ ျပီးလွ်င္ "ေရြးျခယ္စရာမ်ား" တြင္ေရြးျခယ္စရာ အနည္းဆုံး ၂ခု ထည့္သြင္းေရးသားပါ။
(တစ္ခုလွ်င္စာေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းစီ)

ူညႊန္ျပခ်က္မ်ား

ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြဟာ ေမးခြန္းတစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေျဖဆိုပုံေျဖဆိုနည္းဟာ သင့္စစ္တမ္းေျဖၾကားသူေတြကို စာသားတစ္ပုိဒ္ျပသးပါတယ္။ သင့္စစ္တမ္းရဲ႕ရႈပ္ေထြးတဲ့ေနရာေတြကို စစ္တမ္းေျဖဆိုသူေတြအားရွင္းျပေပးတဲ့ေနရာမွာအရမ္းအသုံး၀င္ပါတယ္။

ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာအေျဖစာသားေရးထည့္ႏိုင္တဲ႕ေမးခြန္းမ်ား (တစ္ခုတစ္မကတဲ့အေျဖေတြကိုေရးထည့္ႏိုင္သည္။)

ဒီေျဖဆုိပုံေျဖဆိုနည္းဟာသင့္ကို စာသားမ်ားေရးထည့္ႏိုင္တဲ့ေနရာအလြတ္ေတြကို ဖန္တီးႏိုင္ေစပါတယ္။ စာသားေရးထည့္ရန္ေနရာအလြတ္တုိင္းကို အေျဖေရးထည့္ရန္ သို႕မဟုတ္မထည့္ပဲလည္းအသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။