စစ္တမ္းကိရိယာ

အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

ရွာေဖြမည္။: 

စစ္တမ္းကိရိယာ - အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

SMS-IN Connector တစ္ခုဖန္တီးမည္။

"စည္းကမ္းခ်က္မ်ား" ထဲမွတစ္ဆင့္"SMS-IN Connector" ထဲသို႕သြားပါ။ ျပီးရင္ "အသစ္ဖန္တီးမည္" ဟုေရးသားထားေသာအစိမ္းေရာင္ခလုတ္ကိုႏွိပ္ပါ။ ဒီကေနျပီး သင့္မဲဆႏၵစစ္တမ္းအတြက္ စာသားတစ္ခုကိုေရးထည့္ႏုိင္ပါတယ္။ျပီးလွ်င္ သိမ္းဆည္းမည္ဆိုေသာခလုတ္ကိုႏွိပ္ပါ။
အခုဆိုလွ်င္သင့္အေနနဲ႕ SMS ထဲမွစကားစုကိုအသုံးခ်ႏိုင္တဲ့ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ဖုန္းနံပါတ္ေတြကိုေတြ႕ရမွာျဖစ္ျပီး သင္ေရးသားထားတဲ့ စကားစုကိုအသုံးျပဳလို႕မရခဲ႕ရန္ေနာက္တစ္ေခါက္ထပ္မံရွာေဖြၾကည့္ျပီး သို႕မဟုတ္ Examinare အေရာင္းဌာနကို သင့္ကိုယ္ပိုင္ SMS ထဲမွ နံပါတ္ကိုမွာယူရန္အေၾကာင္းၾကားဆက္သြယ္ပါ။

သင္အသုံးျပဳခ်င္တဲ့ေပါင္းစည္းမႈကိုေတြ႕ပါက "+" သေကၤတအေပၚကိုႏွိပ္ျပီးသင့္စာရင္းထဲထည့္ပါ။

"စည္းကမ္းခ်က္မ်ား" ထဲမွ "SMS-in Connectors မ်ား"ထဲသို႔သြားလိုက္ပါ။အခုဆုိရင္သင္ဟာ သင့္အေကာင့္ထဲမွာရွိတဲ့အသုံးျပဳႏိုင္တဲ့ SMS စာသားေတြကိုေတြ႕ႏိုင္မွာပါ။
SMS အထဲမွစာသားကိုခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္အတြက္ "ခ်ိတ္ဆက္မည္ကိုႏွိပ္ျပီး" သင့္စစ္တမ္းထဲမွာ ထည့္ေဖာ္ျပရန္ေရြးျခယ္ပါ။

သင့္စစ္တမ္းရဲ့နာမည္ကိုေရြးျခယ္ပါ။ သင့္ဟာစစ္တမ္းတစ္ခုႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ရန္ေရြးျခယ္ေနပါက သင့္အေနနဲ႕ သင့္စစ္တမ္းေျဖဆိုသူကိုပို႔မယ့္ အင္တာနက္လင့္ခ္နဲ႕စာသားကိုပါထည့္ေပါင္းႏိုင္ပါတယ္။

သင့္စစ္တမ္းေတြအတြက္ SMS-In စနစ္ကိုအသုံးျပဳမယ္ဆိုပါက သင့္အေနနဲ႕ Examinare မွ SMS-credits မ်ား၀ယ္ယူရန္လိုအပ္ပါတယ္။ ပိုမိုျပည့္စုံတဲ့အခ်က္အလက္ေတြအတြက္သင့္အေကာင့္ထဲမွေနျပီးသုံးစြဲသူနယ္ပယ္ထဲကို၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွဳႏိုင္ပါတယ္။