စစ္တမ္းကိရိယာ

အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

ရွာေဖြမည္။: 

စစ္တမ္းကိရိယာ - အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

ွSMS မွတစ္ဆင့္ဆက္သြယ္ေပးျခင္းမ်ား

Sms-in Connectors™ ဟာကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေခတ္ေရွ႕ေျပးစနစ္ျဖစ္ျပီး ဒီစနစ္ကိုခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ဖုန္းနံပါတ္ဟာ စာသားတစ္ခုကိုပို႕ျပီးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကိုခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္တဲ့စနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ပံုမွန္ SMS စနစ္ကိုအသုံးျပဳျပီး သင့္စစ္တမ္းေျဖၾကားသူေတြဟာသူတုိ႕ရဲ႕ Message ေတြကို SMS စာသားတစ္ခုအေနႏွင့္ပို႕ေဆာင္ျပီးသင့္မဲဆႏၵစစ္တမ္းတစ္ခုမွာမဲထည့္လို႕ရျပီး သို႕မဟုတ္ သင့္သီးသန္႕စစ္တမ္းတစ္ခုဆီသို႕သြားေရာက္ႏိုင္မည့္ လင့္ခ္ကိုေရးထည့္ျပီးတုံ႕ျပန္ေစျခင္းစနစ္ကိုလဲအသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

စတင္ရန္သင့္အေနနဲ႔ SMS-in Connector တစ္ခုဖန္တီးရန္လိုအပ္ပါတယ္။ မဲဆႏၵစစ္တမ္းတစ္ခုအတြက္ SMS-in Connector တစ္ခုဖန္တီးလုိလွ်င္ မဲဆႏၵစစ္တမ္းတစ္ခုအရင္ဖန္တီးျပီး SMS ထဲမွစာသားဟာအလိုအေလွ်ာက္ဖန္တီးျပီးသားျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။