စစ္တမ္းကိရိယာ

အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

ရွာေဖြမည္။: 

စစ္တမ္းကိရိယာ - အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

သင့္ လွ်ိဳ့၀ွက္ကုဒ္ကိုျပန္လည္အသစ္လုပ္မည္။

သင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ကုဒ္ကို ျပန္လည္ေျပာင္းလဲျခင္ပါက သင့္အေကာင့္အတြက္တာ၀န္ရွိသူကိုဆက္သြယ္ရပါမယ္။ သင္ဟာတာ၀န္ရွိသူျဖစ္ပါက "သုံးစြဲသူနယ္ပယ္ထဲ၀င္၍လွ်ိဳ႕၀ွက္ကုဒ္ကိုေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။ ပထမဆုံးအၾကိမ္ သုံးစြဲသူနယ္ပယ္ထဲသို႔ ၀င္ေရာက္တာျဖစ္လွ်င္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ကုဒ္ကိုသင့္လွ်ိဳ႕၀ွက္ကုဒ္အသစ္အျဖစ္ ျပန္လည္ေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္ေၾကာင္း သတိျပဳပါ။