စစ္တမ္းကိရိယာ

အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

ရွာေဖြမည္။: 

စစ္တမ္းကိရိယာ - အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

၀င္မည္။

စတင္ရန္သင့္ Examinare အေကာင့္ထဲသုိ႔၀င္ရန္လိုအပ္ပါတယ္။ ေအာက္ပါလင္႔ခ္ကို၀င္ေရာက္ျပီး https://surveytools.examinare.com ၀င္ေရာက္မည္ကိုႏွိပ္ပါ။

သင္ မွာယူထားသည့္အရာမ်ာျပီးေျမာက္ျပီးလွ်င္ သက္ေသခံအေထာက္အထားမ်ားကိုသင့္ထံပို႕ေဆာင္ေပးသည္။

သင့္မွာ အေကာင့္မရွိပါက သင့္၀က္ဘ္ဆိုဒ္ကေနတစ္ဆင့္ မွာယူႏိုင္ပါတယ္။