စစ္တမ္းကိရိယာ

အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

ရွာေဖြမည္။: 

စစ္တမ္းကိရိယာ - အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

မဲမ်ားကိုျပသပါ။

သင့္စစ္တမ္းထဲမွာစာရင္းသြင္းထားတဲ့မဲဆႏၵေတြကိုၾကည့္ရွဳလိုလွ်င္"ရလဒ္မ်ားႏွင့္ဇယားမ်ား" အထဲမွ "မဲဆႏၵမ်ားၾကည့္ရွဳမည္" ကိုႏွိပ္ပါ။ သင့္ကို ဆႏၵမဲမ်ားကိုဇယားအေနနဲ႕တင္ျပတာကိုေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ သင္ေရြးျခယ္ထားတဲ့မဲဆႏၵကိုႏွိပ္ျပီး၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွဳႏိုင္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႕မဲဆႏၵကို "မဲဆႏၵကိုထုတ္ပယ္မည္" ဆိုတဲ့ေရြးျခယ္ခ်က္ကိုႏွိပ္ျပီး ရလဒ္မွထုတ္ပယ္ႏိုင္ပါတယ္။ သင့္စစ္တမ္းကို "ကိုယ္ပိုင္၀က္ဘ္ဆုိဒ္စစ္တမ္း" အေနနဲ႕ထုတ္ေ၀ထားရင္မဲေတြကိုေပးထည့္သူရဲ႕နာမည္ႏွင့္အတူေတြ႕ရမွာပါ။