စစ္တမ္းကိရိယာ

အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

ရွာေဖြမည္။: 

စစ္တမ္းကိရိယာ - အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

ဖိတ္ၾကားခ်က္ရရွိသူမ်ားရဲ႕အေျခအေနကိုျပသပါ။

ဒီလိုအစီအရင္ခံခ်က္မ်ားကို သင့္စစ္တမ္းရဲ႕ "ရလဒ္မ်ားႏွင့္ဇယားမ်ား" အပိုင္းမွာရွာေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ "လက္ခံသူမ်ား" ဟုေခါင္းစဥ္တတ္ထားတဲ့ခလုတ္ကိုႏွိပ္ပါ သင့္အေနနဲ႕ကြဲျပားျခားနားတဲ့အစီအရင္ခံခ်က္ေတြနဲ႔ေရြးျခယ္မႈေတြကိုေတြ႕ႏိုင္မွာပါ။