စစ္တမ္းကိရိယာ

အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

ရွာေဖြမည္။: 

စစ္တမ္းကိရိယာ - အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

အစီရင္ခံမႈမ်ား ေဒါင္းလုဒ္လုပ္မည္။

အစီရင္ခံခ်က္တစ္ခုကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲရန္ "အစီရင္ခံခ်က္မ်ား" ဟုေရးသားထားေသာခလုတ္ကိုႏိုပ္ပါ။ အစီအရင္ခံခ်က္မ်ားကိုေတြ႕ရျပီဆိုလွ်င္ သင္ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ခ်င္တဲ့ အစီရင္ခံခ်က္ႏွင့္အတန္းတစ္တန္းထဲမွာေတြ႕ရမယ့္"ေဒါင္းလုဒ္" ဟုေရးသားထားတဲ့ခလုတ္ႏွိပ္ပါ ျပီးလွ်င္သင္ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ခ်င္တဲ့ အစီရင္ခံ်က္အမ်ိဳးအစားကုိေရြးပါ။

သင္ဘယ္အစီအရင္ခံခ်က္ကိုမွသိမ္းဆည္းထားျခင္းမရွိပါကပုံမွန္အစီအရင္ခံခ်က္မ်ားကိုသာေဒါင္းလုဒ္ဆြဲရယူႏိုင္မွာပါ။