ေရြးျခယ္ထားသည္ကို သိမ္းဆည္းမည္။ / သတင္းအစီရင္ခံမႈဖန္တီးမည္။

သင္ျပဳလုပ္ထားတဲ့ေရြးျခယ္မႈေတြကိုသိမ္းဆည္းႏိုင္ရန္ "ျပသမည္/သိမ္းဆည္းမည္" ကိုႏွိပ္ပါ။ ျပီးလွ်င္ေရြးျခယ္ခ်က္ရဲ႔နာမည္ကိုရိုက္ထည့္ျပီး "သိမ္းဆည္းမည္" ကိုႏွိပ္ပါ။

သင္ေရြးျခယ္ထားတာေတြကိုသိမ္းဆည္းျပီးလွ်င္ထုိအစီအရင္ခံခ်က္ေတြကို ေဒါင္းလုဒ္မ်ား အပိုင္းကေနျပီးေဒါင္းလုဒ္ဆြဲရယူႏိုင္ပါတယ္။