စစ္တမ္းကိရိယာ

အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

ရွာေဖြမည္။: 

စစ္တမ္းကိရိယာ - အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

အလိုအေလွ်ာက္ စာသား စီစစ္မႈ။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႔အလိုအေလွ်ာက္ စာသားစီစစ္မႈစနစ္နဲ႕ သင့္ရဲ႕ စာသားေရးထည့္ေျဖဆိုရတဲ့ေမးခြန္းေတြကို ခဏခဏေတြ႔ျမင္ရတဲ့ စကားစုေတြကိုရွာေဖြျပီး ထိုအခ်က္အလက္ေတြကို အသုံးမ်ားတဲ့ စကားစုေတြအလိုက္ေဖာ္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုကေတာ့ အရမ္းေတြ႕ရပါမ်ားတဲ့ စကားလုံးေတြျဖစ္တဲ့ "မဂၤလာပါ" "ျပီးေနာက္" စတဲ့စကားလုံးေတြကို အစီရင္ခံသည့္အခ်ိန္မွာမပါလာေစရန္ပယ္ထုတ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

အလိုအေလွ်ာက္စာသားမ်ားစီစစ္ျခင္းအတြက္စီးကမ္းခ်က္မ်ားကိုေျပာင္းလဲမည္။

အလိုအေလွ်ာက္စာသားမ်ားစီစစ္ျခင္းစနစ္အတြက္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုေျပာင္းလဲလိုလွ်င္ "စည္းကမ္းခ်က္မ်ား" မွတစ္ဆင့္ "အစီအရင္ခံခ်က္မ်ား" ကိုသြားျပီးေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကသင့္ အေကာင့္ထဲမွာရွိတဲ့ အစီအရင္ခံခ်က္မ်ားအကုန္လုံးအတြက္ေျပာင္းလဲသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

အစီအရင္ခံခ်က္တစ္စုံတစ္ခုထဲအတြက္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားေျပာင္းလဲမည္။

သင့္စစ္တမ္းအတြက္ "ျပင္ဆင္မည္" သို႕သြားေရာက္ျပီး "ပိုမိုရွဴပ္ေထြးသည့္စည္းကမ္းမ်ား" ကိုႏွိပ္ပါ။ ထိုေနရာမွေနျပီး အစီအရင္ခံစာတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။ ဒီကေနျပီးေတာ့ စာသားစီစစ္မႈမွာျပသႏိုင္မယ့္အနည္းဆုံး စာလုံးအေရအတြက္ႏွင့္ မဲအေရအတြက္ကိုခ်ိန္ညွိႏုိင္ပါတယ္။