စစ္တမ္းကိရိယာ

အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

ရွာေဖြမည္။: 

စစ္တမ္းကိရိယာ - အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

ရလဒ္မ်ားႏွင့္ဇယားကြက္မ်ား။

ဇယားအေနႏွင့္ၾကည့္ရွဳျခင္းစနစ္၏အကူအညီျဖင့္စီစစ္ျခင္း

ရလဒ္မ်ားကိုစီစစ္ရန္ႏွင့္အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီၾကည့္ရွဳႏိုင္ရန္ သင့္စစ္တမ္းအတြက္ "ရလဒ္ႏွင့္ဇယားမ်ား" သို႕သြားေရာက္ပါ။

"စစ္တမ္းမ်ား" ကိုႏွိပ္ျပီး"ရလဒ္ႏွင့္ဇယားမ်ား"ကိုႏွိပ္ပါ။ သင့္ရဲ႕စစ္တမ္းေတြအတြက္ရလဒ္ေတြကိုရယူေနတာေတြ႕ရမွာပါ။

အစီရင္ခံခ်က္ေတြထဲကအခ်ိဳ႕ေသာအပိုင္းေတြကို ထုတ္ပယ္ထားခ်င္တယ္ဆိုရင္လြယ္လြယ္ေလးနဲ႕လုပ္ေဆာင္လို႔ရပါတယ္။ အခ်ိန္နွင့္တေျပးညီတင္ျပေနတဲ့အထဲက အပိုင္းတစ္ခုကိုဖယ္ထုတ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ သင္ဖယ္ထုတ္ခ်င္တဲ့အရာရဲ႕ေဘးက [-] ကိုႏွိပ္ေပးပါ။ အခ်ိန္နွင့္တေျပးညီတင္ျပခ်က္ေတြဟာသင္အခ်က္အလက္ေတြကိုပယ္ထုတ္လုိက္တိုင္းအစကေနျပန္လည္တြက္ခ်က္ပါတယ္။ ပယ္ထုတ္လိုက္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကိုျပန္ထည့္ခ်င္လွ်င္ ပယ္ထုတ္လိုက္တဲ့အတိုင္း ပဲခလုတ္ကိုႏွိပ္ျပီးျပန္လည္ထည့္သြင္းႏိုင္ပါတယ္။

သင့္အေနနဲ႕ ေမးခြန္းတစ္ခုထဲကေရြးျခယ္ခ်က္ေတြအမ်ားၾကီးကိုထုတ္ပယ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အရင္ဆုံးသင္သိမ္းထားခ်င္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကိုထုတ္ပယ္လိုက္ပါ။ ျပီးလွ်င္ ေမးခြန္းစာသားေအာက္မွာေတြ႕ရမယ့္ ေျပာင္းျပန္လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုတာကိုေရြးျခယ္လိုက္ပါ။ ဒီနည္းနဲ႕သင့္အတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီတင္ျပေရးအဆင့္မွာ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစမွာပါ။