စစ္တမ္းကိရိယာ

အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

ရွာေဖြမည္။: 

စစ္တမ္းကိရိယာ - အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

လက္ခံသူမ်ား၏ နယ္ပယ္မ်ားကိုက်ယ္ျဖန္႕မည္။

Examinare စစ္တမ္းကိရိယာဟာ လူဦးေရအခ်ိဳးအစားအခ်က္အလက္စနစ္ကိုအသုံးျပဳထည့္သြင္းထားျပီး အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အစီအရင္ခံခ်က္မ်ားကိုထိုစနစ္ႏွင့္သိမ္းဆည္းထားႏိုင္ပါတယ္။

တစ္ခါတစ္ေလမွာဒီအခ်က္အလက္ေတြကို Select box မ်ား၊ Check Box မ်ား ႏွင့္စာပိုဒ္မ်ားႏွင့္ေရြးျခယ္ျပီးစနစ္မ်ားႏွင့္ေနာက္ဆက္တြဲစနစ္မ်ားေကာင္းမြန္ေခ်ာေမြ႔စြာအလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္တုိးခ်ဲ႕ရန္လိုအပ္ပါတယ္။

၁. "အစိတ္အပိုင္းမ်ားဖြဲ႕စည္းပုံ" သို႕သြားပါ။
၂. "လက္ခံရယူသူမ်ား" သို႕သြားပါ။
၃. လက္ခံရယူသူမ်ားနယ္ပယ္ထဲကိုေပါင္းထည့္ရန္အခ်က္အလက္မ်ားကိုျဖည့္ျပီး သိမ္းဆည္းမည္ကိုႏွိပ္ပါ။

ထည့္သြင္းထားေသာနယ္ပယ္အသစ္မ်ားကိုစာရင္း၏ေအာက္ဆုံးတြင္ေတြ႕ရပါမည္။
အေရးမၾကီးေသာအဆင့္တစ္ခု : သင့္အေနနဲ႕ လက္ခံရယူသူနယ္ပယ္မ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္း/ျပဳျပင္လိုလွ်င္ထုိနယ္ပယ္ထဲမွာေတြ႕ရမည့္ အင္တာနက္လင္႕ခ္မ်ားကိုအသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။