ရရွိသူမ်ား။

လက္ခံရယူသူမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးမည္။

လက္ခံရယူသူတစ္ေယာက္ဖန္တီးလိုပါက "လက္ခံသူမ်ား" သို႕သြားေရာက္ျပီး "လက္ခံသူစာရင္းသြင္းမည္" ကိုႏွိပ္ပါ။ လိုအပ္ေသာကြက္လက္မ်ားကိုျဖည့္ပါ။ အနီေရာင္ႏွင့္ျပသထားေသာကြက္လပ္မ်ားကိုအကုန္မခ်န္ခဲ႕ပဲျဖည့္ေပးပါ။ အျပာေရာင္ႏွင့္ျပသထားေသာကြက္လပ္မ်ားသည္မျဖည့္ပဲခ်န္ထားခဲ႕၍ရေသာကြက္လပ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအနီေရာင္ႏွင့္ျပသထားတဲ့ကြက္လပ္မ်ားမပါပဲ Examinare ဘက္မွ အီးေမးလ္ သို႕မဟုတ္ SMS တုိ႔ပို႔ေဆာင္၍မရပါ။

အၾကံျပဳခ်က္ : သင့္လက္ခံသူ၏အမည္ကိုမေရးထည့္လိုလွ်င္ သူတို႕၏လိပ္စာမွာ လက္ခံသူ၏အီးေမးလ္လိပ္စာကိုထည့္သြင္းႏိုင္ပါတယ္။