စစ္တမ္းကိရိယာ

အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

ရွာေဖြမည္။: 

စစ္တမ္းကိရိယာ - အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

သင့္စစ္တမ္းကုိ အီးေမးလ္ႏွင့္ပို့ေဆာင္မည္။

သင့္အေကာင့္ထဲမွာစာရင္းသြင္းထားတဲ့သင့္စစ္တမ္းကိုျပန္လည္ေျဖဆိုသူေတြထံပို႕ရန္အတြက္ "ျဖန္႕ခ်ိမည္" ကိုသြားျပီး "အီးေမးလ္" ကိုေရြးျခယ္ပါ။

သင့္ "အီးေမးလ္အတြက္အေၾကာင္းအရာကို" ေရးထည့္ျပီး ဘယ္ဘက္မွာေတြ႕ရမယ့္ သင္ေပးပို႔လိုသူေတြကိုအမွတ္ျခစ္ပါ။

သင္ေရြးျခယ္တာေက်နပ္ျပီးဆိုရင္ "ေရွ႕ဆက္ျပီးပို႕ေဆာင္မည္" ကိုႏွိပ္ပါ။

သင့္အီးေမးလ္အတြက္တူညီတဲ့ Domain နာမည္တစ္ခုကိုေပးပို႕လက္ခံရယူသူအေရအတြက္နဲ႕လိုက္ျပီးပို႕ေဆာင္ခ်ိန္အနည္းဆုံးတစ္နာရီအထိၾကာျမင့္သြားႏိုင္မွာပါ။ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ဟာ သင့္ပို႕ေဆာင္ရန္သတ္မွတ္ထားတဲ႕လူအေရအတြက္နဲ႕ေတာ့သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိပါဘူး။

(ဒီစနစ္ကိုအသုံးျပဳႏိုင္ဖို႔ဆုိရင္သင့္စစ္တမ္းဟာ "ကိုယ္ပိုင္၀က္ဘ္ဆုိဒ္စစ္တမ္း" ႏွင့္ "အမည္ေဖာ္ျပစရာမလိုေသာကိုယ္ပိုင္၀က္ဘ္ဆိုဒ္စစ္တမ္း"စတဲ့ေရြးျခယ္မႈေတြကိုအတည္ျပဳဖြင့္လွစ္ထားရန္လိုအပ္ပါတယ္။)