စစ္တမ္းကိရိယာ

အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

ရွာေဖြမည္။: 

စစ္တမ္းကိရိယာ - အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

သင္စစ္တမ္းကိုစတင္မည္။

သင့္စစ္တမ္းကိုေျဖဆိုမည့္သူမ်ားထံ စစ္တမ္းမ်ားပို႕ေဆာင္ရန္အတြက္အရင္ဆုံး စစ္တမ္းကိုအတည္ျပဳရန္လိုအပ္ပါတယ္။ နည္းလမ္း ၃ ခုရွိပါတယ္။

ကိုယ္ပိုင္၀က္ဘ္ဆိုဒ္စစ္တမ္း

သင့္ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူေတြကို အေျဖမ်ားထည့္ေပးလိုလွ်င္အဆင္ေျပကိုက္ညီပါတယ္။

ကိုယ္ပိုင္အမည္ေဖာ္ျပစရာမလိုေသာ၀က္ဘ္ဆိုဒ္စစ္တမ္း

သင့္ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူေတြကို အေျဖမ်ားထည့္ေပးလိုလွ်င္အဆင္ေျပကိုက္ညီပါတယ္။ စစ္တမ္းေတြအတြက္ေျဖဆုိမဲေပးသူေတြဟာ အမည္မေဖာ္ျပပဲမဲေပးႏိုင္မွာပါ။

အမ်ားျပည္သူ၀က္ဆိုဒ္စစ္တမ္း

အမည္မေဖာ္ျပပဲအေျဖမ်ားေျဖဆိုႏိုင္ျပီး သင့္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားအတြက္အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္သည္။

"ဖြင့္လွစ္မည္" ကိုႏွိပ္၍စတင္ျပီး ျဖန္႕ခ်ိနည္းကိုေရြးျခယ္ပါ။ စစ္တမ္းကိုဖြင့္လွစ္ျပီးရင္ သင့္စစ္တမ္းေျဖၾကားမည့္သူေတြထံ "ျဖန္႕ေ၀မည္" ကိုႏွိပ္ကာစတင္ႏိုင္ပါတယ္။ သင္ဟာ "ကိုယ္ပိုင္၀က္ဘ္ဆိုဒ္စစ္တမ္း" သို႕မဟုတ္ "ကိုယ္ပိုင္အမည္ေဖာ္ျပစရာမလိုေသာ၀က္ဘ္ဆိုဒ္စစ္တမ္း" ကိုစတင္ဖြင့္လွစ္ထားတာဆိုလွ်င္ သင့္စစ္တမ္းကိုေျဖဆိုသူေတြထံေပးပို႕ရန္ေအာက္ပါနည္းလမ္းေတြကိုအသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။