စစ္တမ္းကိရိယာ

အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

ရွာေဖြမည္။: 

စစ္တမ္းကိရိယာ - အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

သင့္၀က္ဘ္ဆိုဒ္မွတစ္ဆင့္မဲေပးျခင္း။

သင့္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ကေနတစ္ဆင့္ မဲထည့္ျခင္းအတြက္သင့္အေနနဲ သင့္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္သို႕လမ္းညႊန္ႏိုင္တဲ့လင့္ခ္ကို "အက်ဥ္းခ်ဳပ္" ေနရာတြင္ထည့္ေပးရပါမယ္။ သို႕မဟုတ္ သင့္၀က္ဘ္ဆိုဒ္မွာစစ္တမ္းထည့္ႏိုင္ဖို႕ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕နမူနာကုဒ္ ကိုအသုံးျပဳျပီးစတင္ႏိုင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕နမူနာကုဒ္ကိုရယူႏိုင္ရန္အတြက္ သို႕မဟုတ္ သင့္၀က္ဘ္ဆိုဒ္မွာလႊင္႕တင္ထားတဲ့ စစ္တမ္းကိုရုပ္သိမ္းရန္အတြက္ "ထုတ္ေ၀မည္" ဆိုေသာအပိုင္းကိုသြားပါ။

စစ္တမ္းရဲ႕ေဘာင္ကိုအရြယ္အစားေျပာင္းလဲခ်င္တယ္ဆိုလွ်င္ (မူရင္း 200x300 pixels) "WEB" အေပၚတြင္ရွိသည့္ "ပိတ္မည္" ဆိုေသာခလုတ္ကိုႏွိပ္ပါ။

သင့္အတိုင္းအတာေတြကိုေျပာင္းလဲျပီဆိုလွ်င္သင့္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မွာရွိတဲ့ ကုဒ္ကိုအသစ္အျဖစ္လိုက္ေျပာင္းလဲရမွာျဖစ္ပါတယ္။