စစ္တမ္းကိရိယာ

အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

ရွာေဖြမည္။: 

စစ္တမ္းကိရိယာ - အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

SMS ႏွင့္မဲေပးျခင္း။

SMS ႏွင့္မဲထည့္ရန္ သင့္စစ္တမ္းကိုေျဖၾကားသူသည္ "အက်ဥ္းခ်ဳပ္" တြင္ေရးသားေဖာ္ျပထားမည့္ ဖုန္းနံပါတ္ကို SMS ပို႕ရန္လိုအပ္ပါတယ္။ သင့္စစ္တမ္းကိုေျဖၾကားသူဟာ အေျဖကို SMS ဆဲဖုန္းသေကၤတေဘးတြင္ပါရွိသည့္စာသားကိုထည့္ျပီးေဘးတြင္ အေျဖကိုစာသားအေနႏွင့္အျပည့္အစုံသို႕မဟုတ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ နံပါတ္ကိုရိုက္ထည့္ကာစာကိုယ္အေနျဖင့္ ေရးသားပို႕ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။

ဥပမာအေနျဖင့္

SMS ပို႔ေဆာင္လုိေသာလိပ္စာနံပါတ္ : +46730125060
စာသား : MP10104 1

သင့္အေနနဲ႕ SMS ထဲမွစာစု (ေရြးျခယ္ခ်က္မတိုင္ခင္ထည့္သြင္းရတဲ႔စာစု)ကိုေျပာင္းလဲခ်င္တယ္ဆိုရင္ သင့္လိုအပ္ခ်က္ေတြအလိုက္ SMS စာစုကိုေ SMS ထဲမွခ်ိတ္ဆက္ေသာကိရိယာမ်ား ကိုအသုံးျပဳျပီးေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။ မီႏူးထဲမွ “SMS-IN connectors”တြင္အခ်က္အလက္မ်ားကိုအေသးစိတ္ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါတယ္။