စစ္တမ္းကိရိယာ

အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

ရွာေဖြမည္။: 

စစ္တမ္းကိရိယာ - အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

သင့္မဲဆႏၵစစ္တမ္းမွမဲမ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္လုပ္မည္။

သင့္၀က္ဘ္ဆိုဒ္မဲဆႏၵစစ္တမ္းမွ မဲဆႏၵမ်ားကိုေဒါင္းလုဒ္လုပ္ရန္ "မဲဆႏၵမ်ား : WWW." ကိုႏွိပ္ပါ။ SMS မွ မဲဆႏၵမ်ားကိုေဒါင္းလုဒ္လုပ္ရန္ "မဲဆႏၵ : SMS" ကိုႏွိပ္ပါ။ Twitter အတြက္ "မဲဆႏၵ : Twitter" ကိုႏွိပ္ပါ။

စာမ်က္ႏွာမွာအရင္ဆုံး ရလဒ္မ်ားကိုၾကည့္ရွဳႏိုင္ျပီး မဲဆႏၵမ်ားကို "Excel" တံဆိပ္ေဘးမွာရွိတဲ့ "ေဒါင္းလုဒ္" ဆိုတဲ့စာသားကိုႏွိပ္ျပီးလြယ္ကူစြာေဒါင္းလုဒ္ရယူႏိုင္ပါတယ္။