စစ္တမ္းကိရိယာ

အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

ရွာေဖြမည္။: 

စစ္တမ္းကိရိယာ - အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

စစ္တမ္းမ်ား။

မဲဆႏၵစစ္တမ္းတစ္ခုျပဳလုပ္မည္။

သင့္ရဲ႕ Examinare account ထဲကေနျပီး မဲဆႏၵစစ္တမ္းေတြဖန္တီးလို႔ရပါတယ္။ဒီစစ္တမ္းကိုသင့္ရဲ႕ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္၊ SMS အေနျဖင့္သို႕မဟုတ္ Twitter မွေနျပီးျဖန္႔ခ်ိကာ ရရွိေသာရလဒ္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီၾကည့္ရွဳႏိုင္ပါတယ္။

မဲဆႏၵစစ္တမ္းတစ္ခုဖန္တီးရန္အတြက္ "မဲဆႏၵစစ္တမ္းမ်ား" သို႕သြားျပီး "အသစ္ဖန္တီးမည္" ကိုႏွိပ္ပါ။ သင္ေမးခ်င္တဲ့ေမးခြန္ကိုေမးျပီး "ဖန္တီးမည္" ကိုႏွိပ္ပါ။

အခုဆုိလွ်င္သင့္ရဲ႕မဲဆႏၵစစ္တမ္းကိုဖန္တီးျပီးျပီျဖစ္ျပီး ကိုယ္ၾကိဳက္တဲ့စာသားေရးထည့္ႏိုင္တဲ့မဲဆႏၵစစ္တမ္းအေနနဲ႔ဆက္လက္အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

ေရြးျခယ္ခ်က္မ်ားထည့္ျပီးစစ္တမ္းကို အေျဖတစ္ခုထက္ပိုျပီးေရြးျခယ္ရတဲ့စစ္တမ္းတစ္ခုအျဖစ္ေျပာင္းလဲရန္ "ေရြးျခယ္ခ်က္ထည့္မည္" ဆိုေသာခလုတ္ကိုႏွိပ္ပါ။ ေမးခြန္းတစ္ခုကိုတစ္ၾကိမ္ျခင္းစီထည့္ပါ။ စစ္တမ္းဟာအလိုအေလွ်ာက္ေျပာင္းလဲသြားပါလိမ့္မယ္။