စစ္တမ္းကိရိယာ

အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

ရွာေဖြမည္။: 

စစ္တမ္းကိရိယာ - အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

Examinare API

Examinare API ဖြင့္မည္။

သင့္ Developer အတြက္ API ၀င္ေရာက္ႏိုင္မႈဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္ "စည္းကမ္းခ်က္မ်ား" မွေနျပီး "ပိုမိုရွဳပ္ေထြးေသာစည္းကမ္းခ်က္မ်ား" ကိုသြားျပီး Examinare API အတြက္ခလုတ္ကို "Off" မွ "On" သို႔ေျပာင္းသြားရန္ႏွ္ိပ္ေပးပါ။ Examinare API ကိုဖြင့္လွစ္လိုက္လွ်င္ API Key ႏွင့္ "CompanyID" ကိုသင့္ဖန္သားျပင္ေပၚတြင္ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ API Key ဟာဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္ျပီး သင္ Examinare API ကိုပိတ္ျပီးျပန္ဖြင့္သည့္အခ်ိန္တြင္ ထိုအခ်က္အလက္ဟာ အသစ္တစ္ခုႏွင့္အစားထိုးခံရမွာပါ။

API မွတ္တမ္းတင္မႈမ်ားကို အဂၤလိပ္စာနွင့္မွွတ္တမ္းတင္ျပီး ေအာက္ပါ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွဳႏိုင္ပါတယ္။ :

https://developer.examinare.com/apidocs/