စစ္တမ္းကိရိယာ

အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

ရွာေဖြမည္။: 

စစ္တမ္းကိရိယာ - အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

ျပဳျပင္မည္။ / ဖ်က္သိမ္းမည္။

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိအသုံးျပဳသူတစ္ေယာက္ကို ေျပာင္းလဲရန္/ဖ်က္သိမး္ရန္အတြက္ "စည္းကမ္းခ်က္မ်ား" မွ "အသုံးျပဳသူမ်ား" သို႕သြားေရာင္ျပီး ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲလိုလွ်င္ "ခဲတံသေကၤတ" ကိုႏွိပ္ျပီး ဖ်က္သိမ္းရန္"အနီေရာင္ၾကက္ေျခခတ္" ကိုႏွိပ္ပါ။