လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသည့္ အသုံးျပဳသူမ်ား။

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိအသုံးျပဳသူတစ္ေယာက္ဖန္တီးရန္ "စည္းကမ္းခ်က္မ်ား" ထဲမွ "အသုံးျပဳသူမ်ား" သို႕သြားေရာက္ျပီး " အသုံးျပဳသူ စာရင္းသြင္းမည္" ကိုႏွိပ္ပါ။
အသုံးျပဳသူရဲ႕အခ်က္အလက္မ်ားကို ကြက္လပ္မ်ားထဲတြင္ျဖည့္ျပီး "သိမ္းဆည္းမည္" ကိုႏွိပ္ပါ။