အကူအညီစာမ်က္ႏွာ္မ်ား။

Examinare အကူအညီေပးစင္တာမွၾကိဳဆိုပါတယ္။ ဒီမွာသင့္အေနနဲ႕ အြန္လိုင္းလက္စြဲအညႊန္းကိုေတြ႕ရမွာပါ။ ဘယ္ဘက္ကေနျပီးေတာ့ညာဘက္ကိုသင့္အေနနဲ႕လြယ္ကူစြာ၀င္ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ သင္သိရွိလိုတဲ့ေနရာကိုလြယ္ကူစြာရွာေဖြႏိုင္ရန္ စာမ်က္နွာရဲ႕အေပၚမွာရွိတဲ့ Search Box ကိုအသုံးျပဳျပီးရွာေဖြႏိုင္ပါတယ္။

ဒီလုိမ်ိဳးပုံစံႏွင့္ေနရာမ်ားေတြ႕ရွိပါက သင့္အေနနဲ႕ပိုမိုဂရုစိုက္ျပီးၾကည့္ရွဳရန္အၾကံေပးလိုပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ဟာကူညီဖို႕အသင့္ပါ။

ဒီအသုံးျပဳမႈလမ္းညႊန္လက္စြဲဟာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ့အကူအညီေပးဌာနအတြက္အစားထိုးတစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္အားမနာပဲကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ့ အကူအညီေပးဌာနကို ဒီကေနဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။