စစ္တမ္းကိရိယာ
 
တည္ေဆာက္ျခင္း ၊ မဲေပးျခင္းမ်ားရယူျခင္းႏွင့္ တင္ျပျခင္းမ်ားလြယ္ကူျခင္း

မ်က္လွည့္ဆန္ဆန္ လူမ်ားထံမွစစ္တမ္းေကာက္ယူမူ႕မ်ား Magic Polls အေၾကာင္းသိလိုပါက ဆက္လက္ဖတ္ရုဳၿပီး ဘာေၾကာင့္မ်ားလဲဆိုတာ
ကို ရွာေဖြလိုက္ပါ။
Magic Polls™ သည္ Examinare မွျပဳျပင္ ထားေသာ နည္းပညာ
ျဖစ္ၿပီး သင့္အား လူမ်ားထံမွစစ္တမ္းေကာက္ယူမူ႕မ်ား ကိုတည္ေဆာက္နိင္ၿပီး အင္တာနက္မွတဆင့္ သို႔မဟုတ္
မိုဘိုင္းဖုန္း စာတိုစနစ္ (SMS) မွတဆင့္လည္း မဲေပးနိင္ေသာ
အခြင့္ေရးမ်ား မ်ားစြာရွိပါတယ္

ယခုပဲ စမ္းသံုးၾကည့္လိုက္ပါ

 

မိုဘိုင္းဖုန္း စာတိုစနစ္ (SMS) မွတဆင့္ လူမ်ားထံမွစစ္တမ္းေကာက္ယူမူ႕ အား အခ်ိန္ ၂ မိႏွစ္ေပးထားပါတယ္။

မိုဘိုင္းဖုန္း စာတိုစနစ္ (SMS) မွတဆင့္ လူမ်ားထံမွစစ္တမ္းေကာက္ယူမူ႕ Magic Polls™ သည္
သင့္စစ္တမ္းေကာက္ယူမူ႔ ေမးခြန္းစတင္ထည့္တြင္းလိုက္ေသာအခါ ခုလုတ္နိပ္လိုက္ေသာအခါ ႏွင့္ မည္သည့္ဆဲလူလာ ဖုန္းမဆို မိုဘိုင္းဖုန္း စာတိုစနစ္ ျဖင့္ျပန္လည္ေျဖၾကားကာ အလုပ္လုပ္ပါသည္။ SMS စာတို သင္ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ခံရရွိသူတိုင္းက သူတို႔ရဲ႕အေျဖေတြကို SMS က တဆင့္ေပးပို႔မွာျဖစ္ၿပီး Examinare ကအဲဒါေတြက စစ္တမ္းေကာက္ယူမူမ်ားမွာ ထည့္သြင္းမွာျဖစ္ပါတယ္ ။
လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ၂ မိႏွစ္ေလာက္ၾကာနိင္ၿပီး သင္၏ ပထမဆံုးေသာ Magic Poll ကို Examinare အေကာင့္ရွိတာနဲ႔တည္ေဆာက္နိင္ပါၿပီ ။
သင္ကို ေဒသတြင္းဖုန္းနံပတ္မ်ားႏွင့္ အေကာင္ဆံုးေသာ ကမာၻ
ေ စ်း ႏွ ုန္းမ်ားကိုေထာက္ပံ ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္

ယခုပဲ စမ္းသံုးၾကည့္လိုက္ပါ

 

၀က္ဆိုက္(ဒ္) မွတဆင့္ မဲေပးျခင္း

သင္၏ေမးခြန္းအား Magic Polls™ တြင္ထည္သြင္းလိုက္ပါက
သင့္၀က္ဆို(ဒ္)တြင္ ၿပီးေျမာက္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
HTML ကုဒ္အားရယူကာ သင့္၀က္ဆို(ဒ္)ထဲတြင္ကူးထည့္လိုက္ပါ။
ေမးခြန္းႏွင့္အေျဖမ်ားျပင္ဆင္ရာတြင္ HTML ကုဒ္အားေျပာင္းလဲရန္
မလိုပါ။ Magic Polls™ က HTML ပံုစံကို သင္ Examinare ထဲတြင္
လိုအပ္သည့္ျပင္ဆင္မူမ်ားျပဳလုပ္ပါက အလိုအေလွ်ာက္ ေျပာင္းလဲ
သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ယခုပဲ စမ္းသံုးၾကည့္လိုက္ပါ

 

တြစ္တာမွတဆင့္ မဲေပးျခင္း

Magic Polls™ အားလံုးသည္ တြစ္တာ ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားၾကသည္။
တြစ္လုပ္လိုက္တာႏွင့္ သင့္၏အသံုးျပဳသူမ်ား၏မဲေပးမူ အထေျမာက္
မည္ျဖစ္သည္။ သင့္၏အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ သင့္တြစ္တာ အေကာင့္
အား တရား၀င္ခြင့္ျပဳထားရမည္ျဖစ္သည္။ တြစ္တာျဖင့္မဲေပးျခင္းသည္ အခမဲ့ျဖစ္ပါသည္
အစည္းအေ၀းခန္းထဲျဖစ္ျဖစ္ စာသင္ခန္းထဲမွာျဖစ္ျဖစ္ အသံုးျပဳနိင္ပါ
သည္။

ယခုပဲ စမ္းသံုးၾကည့္လိုက္ပါ