စစ္တမ္းကိရိယာ
 
 
 

၀င္မည္။
စစ္တမ္းကိရိယာ

Login to Examinare

 

၀င္မည္ ဘာလို႕ႏွစ္ခုျဖစ္ေနပါသလဲ။

ပထမ ၀င္မည္ဟာ သုံးစြဲသူနယ္ပယ္ျဖစ္ပါတယ္။ သုံးစြဲသူနယ္ပယ္ထဲမွာေတာ့ သင့္ ေငြေၾကးစာရင္းမ်ား ႏွင့္စာခ်ဳပ္မ်ားကိုစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ပါတယ္။ စစ္တမ္းကိရိယာဟာ ၀င္မည္ ဆုိတဲ့ေနရာသီးသန္႕ရွိျပီးေတာ့ ေငြေၾကးစာရင္းကိစၥမ်ားမွသီးသန္႕စီခြဲျခားထားပါတယ္။ အလုပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာေတာ့ မန္ေနဂ်ာေတြဟာ ေငြေၾကးစာရင္းကိစၥမ်ားကိုကိုင္တြယ္ျပီး အလုပ္သမားေတြက စစ္တမ္းကိရိယာ ထဲကိုသာ၀င္ေရာက္ကိုင္တြယ္ေလ႕ရွိပါတယ္။