စစ္တမ္းကိရိယာ

အင္တာနက္ တြင္ စစ္တမ္းမ ်ားကို လြယ္လြယ္ကူကူတည္ေဆာက္နိင္ေသာနည္းလမ္းမွာ

EXAMINARE စစ္တမ္းေကာက္ယူေသာ ေဆာ ့၀ဲ မွၾကိဳဆိုပါတယ္

 

Examinare စစ္တမ္းေကာက္ယူေသာ ေဆာ ့၀ဲသည္ စစ္တမ္းမ ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း စစ္ေဆးျခင္း ျဖန္႕ေ၀ျခင္းမ ်ားကို လြယ္လြယ္ကူကူ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ လုပ္ေဆာင္နိင္ပါသည္

 • စစ္တမ္းမ ်ား ၊ ေမခြန္းမ ်ား ၊ လူမ်ားထံမွစစ္တမ္းေကာက္ယူမူ႕မ်ား ၊ စံုစမ္းထားေသာ စီမံကိန္းမ ်ား ၊ ဖုန္းမွတဆင့္ေကာက္ယူထားေသာ စစ္တမ္းမ ်ား
 • လူမ ်ားထံသို႔ မီဒီယာေပါင္းဆံု မွတဆင့္ဆက္သြယ္ျခင္း
 • လြယ္ကူေသာ တင္ျပျခင္း စစ္ေဆးျခင္း
 • ေဒသဆိုင္ရာ ဘာသာေပါင္း ၂၅ မ ်ိဳးျဖင့္ ဘာသာျပန္ျပီးေၾကာင္း
 • အလံုျခံဳဆံုးေသာ ေဒတာ
ယခုပဲ စမ္းသံုးၾကည့္လိုက္ပါ
ကြ ်န္ေတာ္တုိ႔ ေၾကာင့္ေက ်နပ္ အားရေနေသာ သံုးစြဲသူမ ်ားကို သင္ေတြ႕နိင္ပါတယ္
SE MADE IN SWEDEN
36 Languages
24 ေပါင္းစပ္ျခင္း
SINCE 2006

ခ်ဲ႕ထြင္နိင္ေသာ

Examinare စစ္တမ္းေကာက္ယူေသာ ေဆာ ့၀ဲမွတဆင့္ ကြ ်န္ေတာ ္တို႔ ဧ။္ဆားဗစ္မ ်ား ကို သင့္ ကုမၸဏီ၏ရွိၿပီးသားစနစ္ျဖင့္ပိုမိုခ်ဲ႕ထြင္နိင္ပါသည္။ လက္မွတ္စနစ္အတြက္ တိုးခ်ဲ႕မူ႕မ်ားရွိပါတယ္ အဲ့ဒါေတြကေတာ ့ Zendesk ၊ အြန္လိုင္း ကုန္သြယ္ေရးစနစ္ျဖစ္တဲ့ Prestashop နဲ႔ WooCommerce တုိ႔ရွိၿပီး Dropbox မွတဆင့္ အလိုအေလွ်ာက္ ေပးပို႔ ျခင္းေတြလုပ္ေဆာင္နိင္မွာျဖစ္ပါတယ္ Examinare နဲ႔ဆို ျဖစ္နိင္တာေတြကာအံမခန္းပါပဲ

တင္းၾကပ္ထားေသာ လံုၿခံဳေရး

က ြ်န္ေတာ္တို႔၏ ကေလာက္(ဒ) ဆာဗာမ ်ားမွာ ဆီြင္ နိင္ငံတြင္ အဓိကရွိၿပီး ေဒတာ တည္ရွိေသာ ျဖစ္နိင္ေခ ်ေနရာမ်ားမွာ ဥေရာပ, ရုရှွား သို႔မဟုတ္ အေမရိက တို႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။ သင့္၏ ေဒတာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ လံုျခံဳေၾကာင္းကို ကြ ်န္ေတာ္တို႕အာမခံၿပီး ၂၄ နာရီပတ္လံုး ဆာဗာမ်ားကို စစ္ေဆးေနပါတယ္။ မဖ ်က္သင့္ေသာ အရာတစ္ခု မေတာ္တဆ သင္ဖ်က္လိုက္မိပါက နာရီတိုင္း backup ျပဳလုပ္ေနေသာေၾကာင့္စိတ္ပူစရာမလိုပါဘူး။

ေဆာ ့၀ဲကိုျပဳျပင္သူမ်ား အကြ ်မ္းတ၀င္ရွိသည္

ကြ ်န္ေတာ္တို႔ စစ္တမ္းေကာက္ယူေသာ ေဆာ့၀ဲ လိုမ ်ိဳး လိုအပ္သည္မ ်ားကိုျပဳျပင္ေပးနိင္မည့္ ေဆာ ့၀ဲကိုျပဳျပင္သူမ်ားမ်ား စားစားရွိေသာ ေဆာ့၀ဲမရွိေသးပါ။ ေဆာ ့၀ဲကိုျပဳျပင္သူမ်ား ကို ကြ ်န္ေတာ္တို႔က လူကိုတိုင္ျဖစ္ေစ ဖုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ကူညီေပးပါတယ္။ သင္သည္ ထုတ္ကုန္တစ္ခု၏ပိုင္ရွင္ျဖစ္ပါသလား၊ ကြ ်န္ေတာ့္တို႔၏ မူေဘာင္မွတဆင့္ သင့္၏ ထုတ္ကုန္ ကို တိုးခ ်ဲ႕ခ ်င္ပါသလား ။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ ဖုန္း မွတဆင့္ ဂူဂဲ အေ၀းေတြဆံုေဆြးေႏြးနိင္ေသာ ဆားဗစ္ မွ တဆင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိင္ပါတယ္ ။

လြယ္ကူေသာ စစ္ေဆးျခင္း အလိုအေလွ ်ာက္ တင္ျပျခင္း

 • မ ်ားျပားလွေသာ စစ္တမ္းမ ်ား ၊ ေမခြန္းမ ်ား ၊ လူမ်ားထံမွစစ္တမ္းေကာက္ယူမူ႕မ်ား ၊
 • ေမးခြန္းေပါင္း ၇ မ ်ိဳး နွင့္ ေျဖဆိုနိင္ေသာ နည္းမ ်ား
 • လိုအပ္ပါက ေက ်ာ္လွ ြားနိင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ ်က္
 • စိတ္ၾကိဳက္ျပဳျပင္နိင္ေသာ ဒီဇိုင္း
 • တိုက္ရုိက္ ရလဒ္မ ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္း အလိုအေလွ ်ာက္ တင္ျပျခင္း
 • ရလဒ္မ ်ားကို Excel, Word, Pdf, SPSS ထဲသို႔ေပးပို႔ျခင္း

ျပည္တြင္းမူျပဳျခင္း

 • ေဒသဆိုင္ရာ ဘာသာေပါင္း ၂၅ မ ်ိဳးထက္မနည္း ျပည့္ျပည့္ဆံုဆံု ဘာသာျပန္ျပီးေၾကာင္း
 • ဘယ္မွညာသို႔ ညာမွဘယ္သို႔ အသံုးျပနိင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္ (ဥပမာ အာရတ္စာေပ)
 • အြန္လိုင္းေပၚမွ အသံုျပဳသူမ ်ားအတြက္အသံုးျပဳနည္းကို အဂၤလိပ္​စာ အပါအ၀င္ အျခားေသာ ဘာသာ ၇ မ်ိဳးျဖင့္ အသံုးျပဳနိင္ ရန္စီစဥ္ေပးထားပါသည္။
 • အီးေမး ၊ တိုက္ရုိက္စကားေျပာျခင္း ၊ အဂၤလိပ္​ ဆီြဒင္ ႏွင့္ ရုရွား စာမ်ားပါရွိေသာဖုန္း
 • UTF-8 ကုတ္မ ်ားေရးျခင္း သည္ စစ္တမ္းေကာက္ ေဒတာမ်ားအားလံုးအတြက္ အသံုးျပဳလို႔ရပါသည္။
ယခုပဲ စမ္းသံုးၾကည့္လိုက္ပါ ဆက္လက္ဖတ္ရုဳပါ

လံုျခံဳေရး

 • ွSSL-လံုျခံဳေအာင္ ကုတ္မ်ားေရးထားျခင္းသည္ သင့္ေဒတာမ်ား၏ လံုျခံဳေရး အတြက္ျဖစ္ပါသည္။
 • SSL သည္မိုဘိုင္း ပစၥည္​း မ်ားတြင္အသံုးျပဳလို႔ရပါသည္။
 • မည္သူမွန္းမသိေသာ ကြတ္ကီးမ်ား။
 • IP တားျမစ္ျခင္း
 • တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး အပတ္တိုင္း၂၄ နာရီ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း
ယခုပဲ စမ္းသံုးၾကည့္လိုက္ပါ ဆက္လက္ဖတ္ရုဳပါ