အင္တာနက္ တြင္ စစ္တမ္းမ ်ားကို လြယ္လြယ္ကူကူတည္ေဆာက္နိင္ေသာနည္းလမ္းမွာ

 • စစ္တမ္းမ ်ား ၊ ေမခြန္းမ ်ား ၊ လူမ်ားထံမွစစ္တမ္းေကာက္ယူမူ႕မ်ား ၊ စံုစမ္းထားေသာ စီမံကိန္းမ ်ား ၊ ဖုန္းမွတဆင့္ေကာက္ယူထားေသာ စစ္တမ္းမ ်ား
 • လူမ ်ားထံသို႔ မီဒီယာေပါင္းဆံု မွတဆင့္ဆက္သြယ္ျခင္း
 • လြယ္ကူေသာ တင္ျပျခင္း စစ္ေဆးျခင္း
 • ေဒသဆိုင္ရာ ဘာသာေပါင္း ၂၅ မ ်ိဳးျဖင့္ ဘာသာျပန္ျပီးေၾကာင္း
 • အလံုျခံဳဆံုးေသာ ေဒတာ

Survey Answers since start:

23,597,603

Trusted Worldwide

Examinare စစ္တမ္းေကာက္ယူေသာ ေဆာ ့၀ဲသည္ စစ္တမ္းမ ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း စစ္ေဆးျခင္း ျဖန္႕ေ၀ျခင္းမ ်ားကို လြယ္လြယ္ကူကူ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ လုပ္ေဆာင္နိင္ပါသည္

ခ်ဲ႕ထြင္နိင္ေသာ
Examinare စစ္တမ္းေကာက္ယူေသာ ေဆာ ့၀ဲမွတဆင့္ ကြ ်န္ေတာ ္တို႔ ဧ။္ဆားဗစ္မ ်ား ကို သင့္ ကုမၸဏီ၏ရွိၿပီးသားစနစ္ျဖင့္ပိုမိုခ်ဲ႕ထြင္နိင္ပါသည္။ လက္မွတ္စနစ္အတြက္ တိုးခ်ဲ႕မူ႕မ်ားရွိပါတယ္ အဲ့ဒါေတြကေတာ ့ Zendesk ၊ အြန္လိုင္း ကုန္သြယ္ေရးစနစ္ျဖစ္တဲ့ Prestashop နဲ႔ WooCommerce တုိ႔ရွိၿပီး Dropbox မွတဆင့္ အလိုအေလွ်ာက္ ေပးပို႔ ျခင္းေတြလုပ္ေဆာင္နိင္မွာျဖစ္ပါတယ္ Examinare နဲ႔ဆို ျဖစ္နိင္တာေတြကာအံမခန္းပါပဲ
တင္းၾကပ္ထားေသာ လံုၿခံဳေရး
က ြ်န္ေတာ္တို႔၏ ကေလာက္(ဒ) ဆာဗာမ ်ားမွာ ဆီြင္ နိင္ငံတြင္ အဓိကရွိၿပီး ေဒတာ တည္ရွိေသာ ျဖစ္နိင္ေခ ်ေနရာမ်ားမွာ ဥေရာပ, ရုရှွား သို႔မဟုတ္ အေမရိက တို႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။ သင့္၏ ေဒတာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ လံုျခံဳေၾကာင္းကို ကြ ်န္ေတာ္တို႕အာမခံၿပီး ၂၄ နာရီပတ္လံုး ဆာဗာမ်ားကို စစ္ေဆးေနပါတယ္။ မဖ ်က္သင့္ေသာ အရာတစ္ခု မေတာ္တဆ သင္ဖ်က္လိုက္မိပါက နာရီတိုင္း backup ျပဳလုပ္ေနေသာေၾကာင့္စိတ္ပူစရာမလိုပါဘူး။
ေဆာ ့၀ဲကိုျပဳျပင္သူမ်ား အကြ ်မ္းတ၀င္ရွိသည္
ကြ ်န္ေတာ္တို႔ စစ္တမ္းေကာက္ယူေသာ ေဆာ့၀ဲ လိုမ ်ိဳး လိုအပ္သည္မ ်ားကိုျပဳျပင္ေပးနိင္မည့္ ေဆာ ့၀ဲကိုျပဳျပင္သူမ်ားမ်ား စားစားရွိေသာ ေဆာ့၀ဲမရွိေသးပါ။ ေဆာ ့၀ဲကိုျပဳျပင္သူမ်ား ကို ကြ ်န္ေတာ္တို႔က လူကိုတိုင္ျဖစ္ေစ ဖုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ကူညီေပးပါတယ္။ သင္သည္ ထုတ္ကုန္တစ္ခု၏ပိုင္ရွင္ျဖစ္ပါသလား၊ ကြ ်န္ေတာ့္တို႔၏ မူေဘာင္မွတဆင့္ သင့္၏ ထုတ္ကုန္ ကို တိုးခ ်ဲ႕ခ ်င္ပါသလား ။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ ဖုန္း မွတဆင့္ ဂူဂဲ အေ၀းေတြဆံုေဆြးေႏြးနိင္ေသာ ဆားဗစ္ မွ တဆင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိင္ပါတယ္ ။
Business Account
26 EUR
လစဥ္ေၾကး
 • Testrun for 7 days
 • Unlimited Answers, Polls & Recipients
 • Publish 3 Surveys at the same time
 • Pre-made Template Library
 • Email Support
 • Live Chat Support
 • Phone Support
 • 1 Administrative User
 • Additional users 50% discount
 • Get 10% of Yearly Subscription
မွာယူခ်က္/ ေအာ္ဒါ
Unlimited Account
69 EUR
လစဥ္ေၾကး
 • Testrun for 7 days
 • Unlimited Answers, Polls & Recipients
 • Publish Unlimited Amount of Surveys
 • Pre-made Template Library
 • Email Support
 • Live Chat Support
 • Phone Support
 • Examinare Modules & Integrations
 • Access to Examinare API
 • Personal Account Manager
 • 1 Administrative User
 • Additional users 50% discount
 • Get 10% of Yearly Subscription
မွာယူခ်က္/ ေအာ္ဒါ
Personal Account
17 EUR
လစဥ္ေၾကး
 • Unlimited Answers, Polls & Recipients
 • Publish 2 Surveys at the same time
 • Pre-made Template Library
 • Email Support only
 • 1 Administrative User
 • Additional users cannot be added
 • Get 10% of Yearly Subscription
မွာယူခ်က္/ ေအာ္ဒါ

Product Video

See more on how we can help you!

Latest News